Mitt i Upplands Väsby

Kort om bud­ge­ten 2021

- med 20 kro­nor till 950 kro­nor. En ny nämnd, kli­mat- och mil­jö­nämn­den, in­rät­tas. 126 po­li­tis­ka upp­drag Taxes · Business

Näs­ta års bud­get om­fat­tar 113 mil­jar­der kro­nor. Skat­ten är oför­änd­rad på 12,08 öre per skat­tek­ro­na. SL:s 30-da­gars­kort höjs för­svin­ner. Spe­ci­a­list­mot­tag­ning­ar­na i vård­va­len ska ban­tas med 5 pro­cent. Krav på re­miss kan in­fö­ras.

 ??  ?? REGIONRÅD PÅ RAD. To­mas Eriks­son MP), El­la Boh­lin (KD), An­na Star­brink (L), Gustav Hem­ming (C) och Ire­ne Sve­no­ni­us (M) höll co­ro­na-av­stånd när bud­ge­ten pre­sen­te­ra­des.
REGIONRÅD PÅ RAD. To­mas Eriks­son MP), El­la Boh­lin (KD), An­na Star­brink (L), Gustav Hem­ming (C) och Ire­ne Sve­no­ni­us (M) höll co­ro­na-av­stånd när bud­ge­ten pre­sen­te­ra­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden