Mitt i Upplands Väsby

An­ta­let ny­an­län­da till lä­net mins­kar

Så många tar din kom­mun emot

- Eli­na Lund­berg eli­na.lund­berg@di­rekt­press.se NÖDLÖSNING. Nacka · Täby · Emmett Till · Salem · Nykvarn · Sushmita Sen · Sodertalje

STOCK­HOLMS LÄN

Näs­ta år ska Stock­holms län ta emot 2 097 ny­an­län­da. Nu är det klart hur de för­de­las mel­lan lä­nets kom­mu­ner.

De all­ra fles­ta som flyt­tat har ock­så läm­nat lä­net.

Stock­holms stad kom­mer att emot flest ny­an­län­da un­der 2021, 790 per­so­ner, följt av Nac­ka och Tä­by. Till Sa­lem och Ny­kvarn an­vi­sas fär­re än 20 ny­an­län­da un­der året som kom­mer.

To­talt tar kom­mu­ner­na emot 111 fär­re ny­an­län­da un­der 2021 jäm­fört med i år, då 2 208 an­vi­sa­des till Stock­holms län.

Sen 2016, då den nya bo­sätt­nings­la­gen in­för­des, har un­ge­fär 20 000 ny­an­län­da an­vi­sats till lä­net. La­gen kom till för att få jäm­na­re för­del­ning av mot­ta­gan­det mel­lan lan­dets kom­mu­ner.

Fär­re till Stock­holms län För att ny­an­län­da snab­ba­re ska få jobb har mot­ta­gan­det ock­så i hög­re grad styrts till kom­mu­ner där ar­bets­mark­na­den är god, upp­ger läns­sty­rel­sen. Det har lett till att Stock­holms län nu tar emot en läg­re an­del ny­an­län­da.

– Den jäm­na­re för­del­ning­en mel­lan kom­mu­ner­na i lä­net bi­drar ock­så till att Sö­der­täl­je kom­mun näs­ta år får ett mot­ta­gan­de på an­vis­ning för förs­ta gång­en se­dan bo­sätt­nings­la­gen träd­de i kraft år 2016, sä­ger Elin Blom­berg, ut­veck­lings­le­da­re på läns­sty­rel­sen.

Till Sö­der­täl­je an­vi­sas nu 28 ny­an­län­da.

En­ligt bo­sätt­nings­la­gen är kom­mu­ner skyl­di­ga att ord­na bo­stad åt de ny­an­län­da, men det räc­ker att ord­na tids­be­grän­sa­de kon­trakt. Så har de fles­ta av lä­nets kom­mu­ner valt att gö­ra.

Många har flyt­tat vi­da­re Här ser läns­sty­rel­sen en risk då många ny­an­län­da med kor­ta kon­trakt flyt­tar vi­da­re.

Det kan le­da till att det, trots la­gen, på sikt blir en ojämn för­del­ning av ny­an­län­da mel­lan kom­mu­ner­na.

– Av de ny­an­län­da som togs emot i lä­net på an­vis­ning år 2017 ha­de två tred­je­de­lar ef­ter drygt två år läm­nat de kom­mu­ner som tilläm­par de strik­tas­te tids­grän­ser­na vid bo­sätt­ning­en. De all­ra fles­ta som flyt­tat har ock­så läm­nat lä­net, sä­ger An­ne­lie Ros­tedt, ut­veck­lings­le­da­re på läns­sty­rel­sen.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? Mo­dul­hus har byggts, bland an­nat i Stock­holm, för att kla­ra la­gens krav på kom­mu­nen att ord­na bo­stä­der åt ny­an­län­da.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN Mo­dul­hus har byggts, bland an­nat i Stock­holm, för att kla­ra la­gens krav på kom­mu­nen att ord­na bo­stä­der åt ny­an­län­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden