Mitt i Upplands Väsby

Ny hu­mor­bok med An­ders Teg­nell – som en kri­mi­nell

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@mit­ti.se Lars von Trier · Gunde Svan · Sven-Bertil Taube · Evert Taube · Estelle

STOCK­HOLM

Nu lan­se­ras en ny bok med över 200 ro­li­ga bil­der på kän­da män­ni­skor – som du ald­rig sett dem ti­di­ga­re.

Hös­ten 2014 star­ta­de stock­hol­ma­ren Mi­kael Hol­mquist Instagram­kon­tot ”Gun­de Svan som in­di­an” ( som för­ra hös­ten byt­te namn till ”Gun­de Svan som ur­sprung­sa­me­ri­kan”).

2017 gav han ut en vy­korts­bok med bil­der från kon­tot. Och nu är det dags igen.

15 oktober kom­mer ett sam­lings­verk med över 200 bil­der som har gjorts se­dan instagram­kon­tot star­ta­de.

Boken be­står av 17 te­ma­tis­ka ka­pi­tel. Bland an­nat ”kän­di­sar och mat” (till ex­em­pel André Pops i ka­lops och Sven Ber­til Tau­be i Ala­dåb), Kung­a­fa­mil­jen (ex­em­pel­vis ”Ulf Lun­dell som prin­ses­san Estel­le”) – och ett helt eget ka­pi­tel tilläg­nat An­ders Teg­nell (bland an­nat ”An­ders Teg­nell – i un­der­ställ”).

För­u­tom bil­der­na har Mi­kael skri­vit tex­ter om hur idéer­na till bild­ma­ni­pu­la­tio­ner­na kom­mit till. Trots att han gjort hund­ra­tals bil­der och rim är det in­te svårt att ploc­ka ut en egen fa­vo­rit.

–Ja, det är ”Lars von Tri­er by­ter bat­te­ri­er”. Till skill­nad från många and­ra bil­der är den här väl­digt var­dag­lig, Lars von Tri­er by­ter ju sä­kert bat­te­ri­er ibland, sam­ti­digt gil­lar jag det rim­met.

Hur många fler bil­der har du i dig?

– Jag sa re­dan 2014 att det snart in­te fanns mer och att idéer­na bör­ja­de ta slut. Men jag har kört på i sex år till. Till ex­em­pel An­ders Teg­nell rim­mar på 142 ord, så det går ju att mjöl­ka ur ett tag till.

 ??  ?? Has­se och Tage – hoppar ha­ge.
Ken­ta – skri­ver ten­ta.
Has­se och Tage – hoppar ha­ge. Ken­ta – skri­ver ten­ta.
 ?? BILDRIMMAR­E. FO­TO: PUG FÖR­LAG ?? Mi­kael Hol­mquist har ett helt ka­pi­tel med An­ders Teg­nell-bil­der. Bland an­nat ”An­ders Teg­nell som kri­mi­nell”.
BILDRIMMAR­E. FO­TO: PUG FÖR­LAG Mi­kael Hol­mquist har ett helt ka­pi­tel med An­ders Teg­nell-bil­der. Bland an­nat ”An­ders Teg­nell som kri­mi­nell”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden