Mitt i Upplands Väsby

Tam­sons: ”SL-peng­ar är slut vid års­skif­tet”

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@di­rekt­press.se Business · Storstockholms Lokaltrafik · Moderate Party · Stockholm

STOCK­HOLMS LÄN

En­ligt SL kom­mer den eko­no­mis­ka smäl­len på grund av co­vid-19 lan­da på 4 mil­jar­der kro­nor i in­täkts­bort­fall vid årets slut. Ut­an stat­lig kom­pen­sa­tion kan de­lar av SL-tra­fi­ken dras in.

Som vi ti­di­ga­re rap­por­te­rar blö­der SL eko­no­miskt och har se­dan i mars tap­pat om­kring 100 mil­jo­ner kro­nor i vec­kan på grund av mins­kat re­san­de. Ef­tersom SL i fle­ra år har gått med vinst finns det fort­fa­ran­de peng­ar att ta av. Men vid års­skif­tet kan det va­ra tomt på kon­tot, en­ligt Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fik­re­gi­onråd.

– Re­ge­ring­en be­hö­ver kom­pen­se­ra oss. An­nars har vi snart tömt al­la vå­ra re­ser­ver och kom­mer in­te kun­na kö­ra läng­re. Det är det sista jag vill men i slutän­dan finns det inga al­ter­na­tiv. Det kan hand­la bå­de om in­dra­gen och ned­dra­gen tra­fik, sä­ger han.

En­ligt Tam­sons kan det även bli tal om per­so­nal­ned­skär­ning­ar, samt in­broms­ning­ar av pla­ne­ra­de kol­lek­tiv­tra­fik­sats­ning­ar.

Krä­ver be­sked

Allt hopp står nu till att sta­ten hål­ler fast vid stö­det på 3 mil­jar­der kro­nor till Sve­ri­ges kol­lek­tiv­tra­fik som avi­se­ra­des i vå­ras. Tra­fik­ver­ket har fått i upp­drag att för­de­la des­sa medel och be­ta­la ut peng­ar­na, men ing­et är klart än.

Re­ge­ring­en vill även till­fö­ra yt­ter­li­ga­re två mil­jar­der i stöd till kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der näs­ta år, nå­got som avi­se­ra­des i bud­ge­ten för 2021. Riks­da­gen ska be­slu­ta om bud­ge­ten i de­cem­ber.

Op­po­si­tions­par­ti­et Mo­de­ra­ter­na vill till­fö­ra yt­ter­li­ga­re en mil­jard kro­nor. En­ligt Eli­sa­beth Svan­tes­son (M), eko­no­misk­po­li­tisk ta­les­per­son på riks­ni­vå, skul­le det för Stock­holm och SL in­ne­bä­ra 450 mil­jo­ner kro­nor mer, to­talt 1,35 mil­jar­der kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden