Mitt i Upplands Väsby

Rå­dju­ren ökar på vå­ra vägar

Tre av fy­ra in­ci­den­ter är med rå­djur: ”Gry­ning och skym­ning störst risk”

- Mag­nus Jo­hans­son te­ma@mit­ti.se Animals · Wildlife · Sweden · Gotland

Med hös­ten kom­mer vilto­lyc­kor­na. Un­der oktober sker en vilto­lyc­ka var sjät­te mi­nut, dyg­net runt, nå­gon­stans i Sve­ri­ge. De all­ra fles­ta av dem, näs­tan tre fjär­de­de­lar, är en olyc­ka med rå­djur. Det vi­sar en un­der­sök­ning från För­säk­rings­bo­la­get If.

I Sve­ri­ge rap­por­te­ra­des över 47 350 rå­djur­so­lyc­kor in till Na­tio­nel­la Vil­to­lycks­rå­det un­der he­la 2019.

– Vilto­lyc­kor är fort­satt ett stort pro­blem i Sve­ri­ge. Vi har sett en ök­ning av des­sa un­der fle­ra år och tren­den ser ty­värr ut att fort­sät­ta, sä­ger Jo­han Gran­holm, mo­tor­ex­pert på If.

Flest olyc­kor på hös­ten För­säk­rings­bo­la­get If har räk­nat ut var i lan­det bi­lis­ter är hår­dast drab­ba­de av vilto­lyc­kor, i för­hål­lan­de till an­ta­let re­gi­stre­ra­de per­son­bi­lar. En tyd­lig trend är att olyc­kor­na med rå­djur ökar. På Got­land in­träf­fa­de i fjol näs­tan dub­belt så många olyc­kor som för fem år se­dan.

Men vi ser sam­ma ut­veck­ling i he­la lan­det. På fem år har an­ta­let ökat med näs­tan en tred­je­del.

Ök­ning­en be­ror dels på att rå­djurs­stam­men ökar på många håll i lan­det, men ock­så på att det helt en­kelt blir fler bi­lar på vägar­na.

– I gry­ning och skym­ning så lö­per man störst risk för vilto­lyc­kor, det är då som flest djur för­flyt­tar sig för att le­ta fö­da. Håll upp­sikt längst med väg­kan­ter­na och an­pas­sa far­ten och för­sök för­ut­se var djur kan dy­ka upp, sä­ger Jo­han Gran­holm.

– Är du på väg att kroc­ka med

An­pas­sa far­ten och för­sök för­ut­se var djur kan dy­ka upp.

rå­djur ska du brom­sa i förs­ta hand och sty­ra un­dan i and­ra. Ris­ken för per­sonska­dor är myc­ket stör­re om du gör en okon­trol­le­rad un­dan­ma­nö­ver och, el­ler, kroc­kar med mö­tan­de tra­fik, sä­ger Jo­han Gran­holm.

För att få er­sätt­ning för ska­dor på din bil vid vilto­lyc­ka så be­hö­ver du ha en hel­för­säk­ring, en­ligt Jo­han Gran­holm. Det finns även tilläggs­för­säk­ring som in­ne­bär re­du­ce­rad själv­risk vid kol­li­sion med djur. Den kan även ge viss er­sätt­ning vid halv­för­säk­ring.

Se­dan 2010 är du skyl­dig en­ligt lag att all­tid rap­por­te­ra en krock med ett vilt djur till po­li­sen. An­mäl­nings­plik­ten gäl­ler björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rå­djur, ut­ter, vild­svin, muff­lon­får och örn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden