Mitt i Upplands Väsby

Mål: Mins­kad kon­flikt mel­lan po­lis och unga

DIS­KUS­SION. Hur ska po­lis­ar­be­tet bli tryggt för al­la?

- Text: Pet­ter Beck­man Crime · Incidents · Audi · Hammarby IF · Scarlett Johansson

◗ När po­li­sen trap­par upp ar­be­tet mot kri­mi­na­li­te­ten kan ock­så oskyl­di­ga ung­do­mar rå­ka il­la ut. I Fars­ta har man ut­veck­lat en mo­dell för att öka po­li­sens träff­sä­ker­het och mins­ka kon­flik­ter­na med ung­do­mar­na.

– Jag för­står att de kon­trol­le­rar mig. Jag har ett långt för­flu­tet med po­li­sen och det är sa­ker jag får ta på mig själv, sä­ger Ju­lia, 20 år, som vi träf­far en fre­dag­kväll i Fars­ta cent­rum.

– Men när mi­na kom­pi­sar blir vi­si­te­ra­de ut­an att de har gjort någon­ting, ba­ra för att de står på en viss plats. Då föds ba­ra ett stort po­lishat, sä­ger hon.

Kon­flik­ten är in­te ny. För fy­ra år se­dan flam­ma­de de­bat­ten upp just i Fars­ta se­dan en ung kil­le ha­de blivit upp­tryckt med stryp­grepp mot en po­lis­bil på tor­get, in­för vitt­nen som fil­ma­de hän­del­sen.

Fler ung­do­mar be­rät­ta­de om åter­kom­man­de tra­kas­se­ri­er, som de me­na­de rik­ta­de sig mot per­so­ner med ut­ländsk bak­grund.

– Jag tyc­ker att det har för­änd­rats. Re­la­tio­nen mel­lan ung­do­mar och po­li­ser har blivit mer av­dra­ma­ti­se­rad, tack va­re att vi sam­ver­kar på ett nytt sätt, sä­ger José Mon­te­i­ro, sam­ord­na­re för trygg­hets­pro­jek­tet Farsta­lyf­tet på stads­dels­för­valt­ning­en.

Ett 15-tal vux­na har satt sig i en stor halv­cir­kel på över­vå­ning­en i ung­doms­går­den Tu­ben in­till tun­nel­ba­nan i Fars­ta för att stäm­ma av lä­get in­för kväl­len.

Här finns po­li­ser, vo­lon­tä­rer, fäl­ta­re, mo­bi­la ord­nings­vak­ter, om­rå­desvär­dar och van­li­ga för­äld­rar. Någ­ra ska bort till Fars­ta Strand där många yng­re ton­å­ring­ar tyc­ker om att sam­las. Po­li­ser­na be­rät­tar att de kom­mer att fo­ku­se­ra på de tyng­re nät­verk­skri­mi­nel­la.

– Det har gjort skill­nad att vi träf­fas här på Tu­ben. Ung­do­mar­na kan se att vi al­la sam­ar­be­tar och drar åt sam­ma håll, sä­ger José Mon­te­i­ro.

Jo­se Mon­te­i­ro är ti­di­ga­re elit­spe­la­re i Ham­mar­by Fot­boll och själv upp­vux­en i Fars­ta.

– När jag var 20 år blev jag stop­pad av po­li­sen var­je vec­ka. Man blir arg. Det känns orätt­vist. Och när man är ung blir det ex­tra myc­ket frik­tion. Man får an­vän­da så­da­na som mig som bro, sä­ger José Mon­te­i­ro.

I hans fall ha­de po­li­sen go­da skäl, me­nar han.

– Jag kör­de runt i en Au­di RS6 som of­ta an­vänds som flykt­bil av kri­mi­nel­la, med tre kom­pi­sar i bak­sä­tet som var kän­da av po­li­sen. Det är klart att de vil­le kolla mig. Det upp­hör­de när jag gjor­de mig av med bi­len och byt­te um­gänge.

Jag kör­de en Au­di RS6 med tre kom­pi­sar i bak­sä­tet som var kän­da av po­li­sen. Det är klart att de vil­le kolla mig.

Fäl­tas­si­sten­ter­na Ve­ro­ni­ca och Frida hål­ler med om att kon­flik­ter­na kring po­lis­ar­be­tet har mins­kat de se­nas­te åren.

– Nu be­sö­ker om­rå­de­spo­li­ser­na al­la ele­ver i års­kurs sju. Vi själ­va pra­tar myc­ket med ung­do­mar­na om hur po­li­sen ar­be­tar och fång­ar upp vad ung­do­mar­na be­hö­ver få ve­ta, sä­ger Ve­ro­ni­ca.

Jim­my Jo­hans­son, grupp­chef in­om Farsta­po­li­sen, tyc­ker att po­lisin­sat­ser­na har blivit mer träff­säk­ra ge­nom att det är fler vux­na med oli­ka kun­skap som pra­tar med varand­ra.

– Men träff­sä­ker­he­ten kan ald­rig bli hund­ra pro­cent. Står du på ett stäl­le där det fö­re­kom­mer nar­ko­tika­för­sälj­ning och klär dig på sam­ma sätt, då ris­ke­rar du att bli kon­trol­le­rad, sä­ger han.

Hur ser ni på kri­ti­ken om ras­pro­fi­le­ring?

– Det mås­te vi pra­ta om med ung­do­mar­na, men på ett ny­an­se­rat sätt så att man ock­så kan lyf­ta det som är bra. Det skul­le be­hö­vas fler så­da­na fo­rum, sä­ger José Mon­te­i­ro.

Ju­lia, 20, tyc­ker att det finns myc­ket kvar som be­hö­ver för­änd­ras, fram­förallt när det gäl­ler po­li­sens in­ställ­ning.

– Man vill ju ha ett sam­häl­le där po­li­sen skapar trygg­het för al­la. Så är det in­te idag. Men jag hop­pas fort­fa­ran­de att vi ska kom­ma dit, sä­ger hon.

Fot­not. Ju­lia he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

 ?? FO­TO: PET­TER BECK­MAN ?? SAM­AR­BE­TE. ”Det gör stor skill­nad att vi är så många oli­ka slags vux­na som gör det här till­sam­mans”, sä­ger fäl­tar­na Ve­ro­ni­ca och Linda.
FO­TO: PET­TER BECK­MAN SAM­AR­BE­TE. ”Det gör stor skill­nad att vi är så många oli­ka slags vux­na som gör det här till­sam­mans”, sä­ger fäl­tar­na Ve­ro­ni­ca och Linda.
 ??  ?? BROBYGGARE. ”Jag som har va­rit med om det här själv har lät­ta­re att fun­ge­ra som bro”, sä­ger José Mon­te­i­ro.
BROBYGGARE. ”Jag som har va­rit med om det här själv har lät­ta­re att fun­ge­ra som bro”, sä­ger José Mon­te­i­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden