Mitt i Upplands Väsby

En­ga­ge­ra sig är smart – i li­vets störs­ta in­ve­ste­ring: ”Är vär­de”

◗ INNEHAVARE­NS ABC. Med brf-ar­be­te får du bätt­re koll: ”Många är kun­ni­ga på ett om­rå­de”

- Han­nes Holmström te­ma@mit­ti.se Naoto Kan

för att en­ga­ge­ra dig i din brf:s sty­rel­se? Fol­ke Höj­mar har 25 års er­fa­ren­het av sty­rel­se­ar­be­te och me­nar att det finns go­da an­led­ning­ar till att du ska gö­ra det – in­te minst eko­no­mis­ka.

– Of­ta är det den störs­ta in­ve­ste­ring­en som en män­ni­ska gör. Ska man kö­pa bil så kans­ke man prov­kör 5-10 oli­ka modeller, men det hän­der ju att män­ni­skor kö­per bo­stads­rät­ter på förs­ta vis­ning, och den är kans­ke 10–15 gång­er dy­ra­re än bi­len, sä­ger Fol­ke Höj­mar, som står bakom or­ga­ni­sa­tio­nen Bo­riks, Riks­or­ga­ni­sa­tio­nen för bo­stads­rätts­in­ne­ha­va­re.

Att en­ga­ge­ra sig i en bo­stads­rätts­för­e­nings sty­rel­se ser Fol­ke som ett sätt att skö­ta om den in­ve­ste­ring man gjort, då vär­det av ens in­ne­hav på­ver­kas myc­ket av för­e­ning­ens skick.

– Det är att se om sin egen eko­no­mi, det är ing­en nö­jes­för­e­ning vi pra­tar om ut­an det är eko­no­mis­ka vär­den i det här. Och går det snett så tar det lång tid att rä­ta ut pro­ble­men i en för­e­ning, sä­ger han.

Sak­nar man kom­pe­tens för att till ex­em­pel fyl­la pos­ten som kas­sör finns det än­då gott om möj­lig­he­ter att hjäl­pa sin för­e­ning, me­nar Fol­ke Höj­mar.

– Många är räd­da för att det ska in­ne­bä­ra myc­ket ar­be­te, men det be­ror på. Många är kun­ni­ga på ett visst om­rå­de och det kan ut­nytt­jas i en för­e­ning på rätt sätt.

Kan ad­jun­ge­ra till sty­rel­sen

– Jag har in­ven­te­rat och gått ut med en­kä­ter till med­lem­mar – vad kan ni, vad har ni för pro­fes­sion. Vis­sa kan ju­ri­dik, and­ra eko­no­mi och så vi­da­re. Och des­sa be­hö­ver ju in­te gå med i sty­rel­sen ut­an de kan ju job­ba med and­ra sa­ker, och ad­jun­ge­ra till sty­rel­sen, sä­ger Fol­ke.

I en ti­di­ga­re ar­ti­kel här tog vi

Många är räd­da för att det ska in­ne­bä­ra myc­ket ar­be­te, men det be­ror på.

upp en un­der­sök­ning av Sve­ri­ges Bostads­rätts­cent­rum som vi­sa­de på att bo­stads­rätts­för­e­ning­ars med­lem­mar har ett lågt för­tro­en­de till sin sty­rel­se.

”Störs­ta or­sa­ken är in­for­ma­tion” Fol­ke Höj­mar me­nar att då­lig kom­mu­ni­ka­tion från sty­rel­sen till för­e­ning­ens med­lem­mar spe­lar en stor roll i var­för för­tro­en­det in­te är hög­re.

– Jag vill på­stå att den störs­ta till or­sa­ken till att för­e­nings­med­lem­mar kän­ner li­tet för­tro­en­de till sty­rel­sen är brist på in­for­ma­tion. Och det le­der även till miss­för­stånd och onö­di­ga kon­flik­ter.

Att lö­pan­de in­for­me­ra med­lem­mar bå­de di­gi­talt och på pap­per, för att pas­sa al­la ål­ders­grup­per, om vad som hän­der i en för­e­ning ser Fol­ke som en möj­lig väg för att ska­pa stör­re för­tro­en­de i en för­e­ning.

– In­for­ma­tions­plik­ten skul­le va­ra bätt­re mel­lan sty­rel­se och van­lig med­lem. När jag var ord­fö­ran­de un­der fem år i en för­e­ning så ha­de vi må­nat­li­ga med­lems­brev, bå­de i pap­per och di­gi­talt, för att be­rät­ta vad som hän­der i för­e­ning­en, sä­ger Fol­ke.

 ?? FO­TO: PRIVAT OCH MOSTPHOTOS ?? ERFAREN. Fol­ke Höj­mar har över 25 års er­fa­ren­het av sty­rel­se­ar­be­te, och star­ta­de för tio år se­dan or­ga­ni­sa­tio­nen Bo­riks, Riks­or­ga­ni­sa­tio­nen för bo­stads­rätts­in­ne­ha­va­re.
FO­TO: PRIVAT OCH MOSTPHOTOS ERFAREN. Fol­ke Höj­mar har över 25 års er­fa­ren­het av sty­rel­se­ar­be­te, och star­ta­de för tio år se­dan or­ga­ni­sa­tio­nen Bo­riks, Riks­or­ga­ni­sa­tio­nen för bo­stads­rätts­in­ne­ha­va­re.
 ??  ??
 ??  ?? BRF-AR­TIK­LAR.
Från i som­ras.
BRF-AR­TIK­LAR. Från i som­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden