Mitt i Upplands Väsby

Pool och ute­plats he­ta­re – vi har för­änd­rat sök­be­te­en­de

- Klas Jo­hans­son te­ma@mit­ti.se Emma Marrone · Torsten Persson · Nina Persson

Trots att det rå­der en tur­bu­lent tid med pan­de­mi och ho­tan­de eko­no­mis­ka kri­ser – så har bo­stads­mark­na­den stått emot sto­ra pris­ras. Sam­ti­digt rap­por­te­rar Hem­net hur vå­ra sök­pre­fe­ren­ser har för­änd­rats i sam­band med co­ro­na.

”Bal­kong” är fort­satt det van­li­gas­te or­det som vi sö­ker på, det se­nas­te halv­å­ret har det gjorts på 1,2 mil­jo­ner sök­ning­ar.

Men klart är att vi även vill ha ut­ö­kad so­ci­al di­stan­sie­ring, el­ler kans­ke stäl­ler vi oss in mer på än­nu mer tid i hem­met. För i fritex­ten på Hem­nets sajt har ex­em­pel­vis ”ute­plats” (30 000 sök­ning­ar) och ”pool” (64 000 sök­ning­ar) ökat kraf­tigt se­dan i som­ras.

– När folk till­bring­ar sin som­mar­se­mes­ter hemma blir till­gång till pool mer ef­ter­trak­tat vil­ket san­no­likt på­ver­kat sök­be­te­en­det. Det­sam­ma gäl­ler det öka­de in­tres­set för ute­plats vil­ket rim­ligt­vis häng­er ihop med att fler har till­bring­ar mer tid hemma, bå­de i var­da­gen och på se­mestern, sä­ger Erik Holm­berg, ana­ly­ti­ker på Hem­net.

Må­na om koll på lä­get Em­ma Pers­son, pri­va­te­ko­nom på Läns­för­säk­ring­ar, me­nar att bolå­ne­ta­ga­re har blivit må­na om att ha koll på lä­get.

– Jag får många frå­gor om vad jag tror om bo­stads­pri­ser­na framö­ver och för en del hand­lar det om att man för­sö­ker taj­ma ”rätt” till­fäl­le att kö­pa. Jag bru­kar sä­ga att det rät­ta till­fäl­let vet man först i ef­ter­hand. Där­för är det bäst att helt en­kelt kö­pa ut­i­från be­hov och all­tid gö­ra ett eko­no­miskt väl av­vägt köp. Mitt i en pan­de­mi kan för­stås en pa­ra­me­ter va­ra att man är oro­lig för sitt jobb och där­för är det ex­tra vik­tigt att se till att man är tryg­gad för ar­bets­lös­het ge­nom ett med­lem­skap i en a-kas­sa och en in­komst­för­säk­ring, sä­ger hon.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? Pool­sök­ning.
POOL. Sök­ning­en på or­det har ökat med 25 pro­cent från mars till sep­tem­ber i år.
FO­TO: MOSTPHOTOS Pool­sök­ning. POOL. Sök­ning­en på or­det har ökat med 25 pro­cent från mars till sep­tem­ber i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden