Mitt i Upplands Väsby

Odel­berg har nått si­na dröm­mars mål

REN MAGI. Ste­fan Odel­berg bygg­de upp showru­tin in­för pre­miä­ren som pro­gram­le­da­re i klas­sis­ka ”Bin­go­lot­to”

- Text och fo­to: Kai Mar­tin Career · Celebrities · Goteborg · Boris Johnson · Philip Johnson · Lotta Engberg

Jag äls­kar att min hjär­na får ar­be­ta i di­rekt­sänd­ning.

När han fyll­de 40 år be­stäm­de han sig. In­nan han blev 60 skul­le han le­da ett tv-pro­gram. Nu har 46-åri­ge Ste­fan Odel­berg re­dan nått si­na dröm­mars mål.

För en må­nad se­dan gjor­de Ste­fan Odel­berg sin de­but som pro­gram­le­da­re i ”Bin­go­lot­to”. 14 år in­nan den gräns han själv satt upp för job­bet.

Lå­ter det märk­ligt? Låt mig för­kla­ra: För fem år se­dan gjor­de jag en in­ter­vju med ma­gi­kern, un­der­hål­la­ren och spju­vern Ste­fan Odel­berg in­för en ny sä­song av hans ”En talk talk show”. Fö­re­ställ­ning­en där han själv, se­dan star­ten 2013, satt som pro­gram­le­da­re i ett tv-pro­gram som ald­rig sän­des på tv ut­an möt­te en live­pu­blik i Gö­te­borg.

Han för­kla­ra­de då att hans mål var att in­nan han fyll­de 60 skul­le få le­da ett tv-pro­gram. Han var 40 då pla­nen skis­sa­des. Nu sex år se­na­re är han re­dan i mål.

– Ha­ha, ja, det har gått un­dan. Men det var ju ock­så av­sik­ten med ”En talk talk show”, att jag skul­le ham­na där jag nu har ham­nat.

Du me­nar att sho­wen har hjälp till?

– Det är jag helt över­ty­gad om. Re­dan då jag bör­ja­de med ”En talk talk show” ha­de jag folk från ”Bin­go­lot­to”pro­duk­tio­nen ef­tersom vi fil­ma­de allt tänkt för att få Youtu­be­klipp. Så det fanns en bak­tan­ke, ja. Al­la gäs­ter­na var ju dess­utom ett sätt för mig att öva mig. Man mås­te lä­ra sig och även om jag in­te är fullärd, om man nu nå­gon­sin blir det, har jag lärt mig enormt un­der gång. Det har va­rit ro­ligt att sät­ta upp ett mål och det är nog förs­ta gång­en i mitt liv som jag gör det.

Lå­ter för­vå­nad

Han lå­ter för­vå­nad. Men in­ser sam­ti­digt att kan man hal­ka in på en räk­mac­ka i show­bu­si­ness så är det pre­cis vad Ste­fan Odel­berg har gjort.

– Jag bör­ja­de ju trol­la på gym­na­si­et och job­ba­de sam­ti­digt ex­tra i en skiv­bu­tik där jag ock­så trol­la­de. Jag fick av en slump hö­ra att det sök­te folk till ”Ca­ba­ret Lo­rens­berg” vid star­ten 1996 och gick på min förs­ta au­di­tion ut­an att ve­ta vad det var. Jag fick job­bet, fast jag sa att jag ha­de en show som jag in­te ha­de.

Så nu har du snart 25 år som sho­war­tist!

– Ja, det är häf­tigt. Jag är glad att jag fick chan­sen. Jag är ny­fi­ken och gil­lar att tac­ka ja och vill gär­na tes­ta in­te en ut­an gär­na två gång­er. Det finns ju all­tid möj­lig­he­ten att det är oskönt förs­ta gång­en när man tes­tar, men and­ra gång­en blir det värl­dens grej.

Byggt upp sin kar­riär

Ef­ter att byggt upp sin kar­riär, fått chan­sen i fle­ra tv-pro­gram, gjort si­na sho­wer och sat­sat eget ka­pi­tal är han nu del av en re­dak­tion. Dess­utom i en tid då hans jobb, pre­cis som för många and­ra, för­svann som ge­nom ett trollslag i mars.

– Det är verk­li­gen jät­te­ro­ligt och jag äls­kar att min hjär­na får ar­be­ta i di­rekt­sänd­ning. Där står jag med en in­ter­vju med, säg Jill John­son, där hon blir privat sam­ti­digt som pro­du­cen­ten vis­kar i mitt öra att det är 30 se­kun­der kvar till Färg­fem­man och stu­di­o­vär­den ger mig nå­gon gest för nå­got an­nat. Det är häf­tigt, sä­ger han när­mast ro­sig på kin­der­na av lyc­ka.

– Jo, men det är ju ett kult­pro­gram som snart fi­rar 30 år. Tänk att de som var 7 då är 37 år nu. Det är svind­lan­de.

Du de­lar på pro­gram­le­dar­ska­pet med Lot­ta Eng­berg. Hur är det?

– Ja­men, vi fun­kar ju så bra ihop. Hon är ge­ne­rös och in­te som and­ra pro­gram­le­da­re. Dess­utom är vi bå­da ener­gis­ka och jag för min del får nog job­ba på det och ta ned mitt tem­po.

 ??  ?? BRA UTSIKTER. Ma­gi­kern Ste­fan Odel­berg har upp­nått sitt mål att bli pro­gram­le­da­re när han nu de­lar på job­bet i ”Bin­go­lot­to” med Lot­ta Eng­berg.
BRA UTSIKTER. Ma­gi­kern Ste­fan Odel­berg har upp­nått sitt mål att bli pro­gram­le­da­re när han nu de­lar på job­bet i ”Bin­go­lot­to” med Lot­ta Eng­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden