Mitt i Upplands Väsby

So­nen är bor­ta – vem får då är­va för­äld­rar­na?

◗ JU­RI­DIK · Vem är­ver so­nens för­äld­rar en­ligt det upp­rät­ta­de tes­ta­men­tet?

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se Family · Parenting · Sushmita Sen

Jag har en arvs­frå­ga. A av­led för­ra vec­kan. A:s för­äld­rar är fort­fa­ran­de vid liv. A har en hust­ru, B. A har även två dött­rar från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap, C och D.

A:s för­äld­rar har ti­di­ga­re upp­rät­tat ett tes­ta­men­te där de anger att den ärv­da egen­do­men ska va­ra so­nens en­skil­da egen­dom. Nu när A har av­li­dit, kom­mer B att är­va A:s för­äld­rar till­sam­mans med hans två dött­rar?

När en bröstar­vinge, vil­ket är när­mas­te ar­vinge på grund av släkt­skap, gått bort är­ver den­nes barn i dess stäl­le en­ligt lag. A var bröstar­vinge till si­na för­äld­rar, vil­ket in­ne­bär att A:s barn vid A:s död istäl­let går in som de­ras när­mas­te ar­ving­ar på grund av släkt­skap.

När det skri­vits ett tes­ta­men­te och tes­ta­ment­s­ta­ga­ren dör fö­re tes­ta­torn (tes­ta­ments­gi­va­ren) är hu­vud­re­geln även då att tes­ta­ment­s­ta­ga­rens barn går in som ar­ving­ar, i det fall de även an­nars skul­le va­rit be­rät­ti­ga­de till ar­vet.

Då C och D är A:s så kal­la­de sär­kull­barn, barn som in­te är ge­men­sam­ma barn med hans hust­ru ut­an från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de, är­ver de A di­rekt. Ma­kan har ing­en arvs­rätt när det finns sär­kull­barn och inga ge­men­sam­ma barn, om in­te A själv skri­vit ett tes­ta­men­te till för­mån för ma­kan.

Att det står i A:s för­äld­rars tes­ta­men­te att det A är­ver ska va­ra hans en­skil­da egen­dom be­ty­der att ar­vet in­te ska in­gå i en even­tu­ell bo­del­ning mel­lan ho­nom och hans ma­ka. Oav­sett om det­ta stått el­ler in­te ha­de dock sär­kull­bar­nen haft rätt till A:s arv. Det­ta för att bo­del­ning är nå­got som sker mel­lan ma­kar och sam­bor, men där­ef­ter ska även ett arv­skif­te ske.

Och i arv­skif­tet är sär­kull­bar­nen en­sam­ma arv­ta­ga­re. I en bo­del­ning mel­lan A och B gör ma­kar­na som hu­vud­re­gel en hälf­ten­del­ning av de­ras to­ta­la egen­dom, med un­dan­tag av en­skild egen­dom.

Sen är­ver sär­kull­bar­nen A:s an­del plus den en­skil­da egen­dom, bå­de en­ligt arvs­reg­ler och en­ligt tes­ta­mentstolk­nings­reg­ler.

C och D kom­mer allt­så är­va he­la A:s arv ef­ter hans för­äld­rar, B kom­mer kom­mer in­te ta del av ar­vet.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden