Mitt i Upplands Väsby

Stop­pa vål­det – pri­o­ri­te­ra brottsoff­rets trygg­het nu

- Jes­si­ca John­son Ce­ci­lia El­ving Lo­vi­sa Ald­rin Li­be­ra­la kvin­nor Sexism · Gender Equality · Crime · Society · Discrimination · Human Rights · Du Qinglin

Fö­re­ställ dig skräc­ken du kän­ner ef­ter att du fått re­da på att den man som du till slut lyc­ka­des läm­na nu är ute igen ef­ter 7 må­na­der i fäng­el­set. Du vet in­te vart han be­fin­ner sig, du vet ba­ra att han har för­sökt att dö­da dig en gång och du är över­ty­gad att han tän­ker för­sö­ka tills han lyc­kats. Fö­re­ställ dig sam­ti­digt att du stän­digt får hö­ra att det finns ing­et mer att gö­ra för han har in­te spe­ci­fikt ho­tat dig igen.

Det­ta är var­da­gen för allt för många kvin­nor i vårt land. Var tred­je vec­ka dö­das en kvin­na av en man hon har el­ler har haft en kär­leks­re­la­tion med. Hit­tills i år har 9000 kvin­nor po­li­san­mält våld. Det är oac­cep­ta­belt.

Li­be­ra­la Kvin­nor me­nar att det alltjämt läggs för li­te fo­kus på al­la de åt­gär­der som be­hövs för att stop­pa vål­det som sker i hem­men. Myc­ket har gjorts, myc­ket krävs av sam­häl­let i form av för­änd­ra­de at­ti­ty­der mot kvin­nor men vi ser ock­så att myc­ket mer kan gö­ras.

Li­be­ra­la kvin­nor krä­ver

Att reg­ler­na för kon­takt­för­bud skärps så att elektro­nisk fot­bo­ja an­vänds re­dan vid kon­takt­för­bud av nor­mal­gra­den där så be­hövs för att skyd­da brottsoff­ret.

Att mi­ni­mi­straf­fet för grov kvin­no­fridskränk­ning ska hö­jas till ett års fäng­el­se.

Att den part­ner som dömts för att ha mör­dat sin re­spek­ti­ve ald­rig ska kun­na få vård­na­den om pa­rets barn.

Att våld i nä­ra re­la­tio­ner ska be­ak­tas i vård­nads­tvis­ter för bar­nets bäs­ta.

Att det vålds­före­byg­gan­de ar­be­tet ut­veck­las, in­te minst i sko­lan.

Vi mås­te vå­ga ta till al­la medel som krävs för att stop­pa vål­det. Det är dags att sät­ta brottsoff­rets trygg­het och in­tegri­tet i cent­rum och age­ra mer kraft­fullt mot det oac­cep­tab­la vål­det som sker i det för­dol­da!

 ??  ?? Jes­si­ca Johns­son.
Ce­ci­lia El­ving.
Lo­vi­sa Ald­rin.
Jes­si­ca Johns­son. Ce­ci­lia El­ving. Lo­vi­sa Ald­rin.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden