Mitt i Upplands Väsby

Debatt: Främst bi­lar or­sa­kar döds­o­lyc­kor

- Da­ni­el Helldén (MP) Tra­fik­bor­gar­råd

Re­plik om trafiksäke­rhet för cy­klis­ter: Jag de­lar skri­ben­ten Ka­pa­rens oro för frå­gan, och det är en av vå­ra mest pri­o­ri­te­ra­de. Men, för tyd­lig­he­tens skull bör någ­ra fel­ak­tig­he­ter re­das ut. Skri­ben­ten häv­dar att om vi ha­de sänkt has­tig­he­ten på sta­dens cy­kel­ba­nor så skul­le minst hund­ra liv spa­rats. Man kan då lätt tol­ka det som att över hund­ra män­ni­skor bragts om li­vet i kol­li­sion med cy­klis­ter.

Un­der åren 2010-2019 har 36 gå­en­de om­kom­mit i Stock­holms­tra­fi­ken och 34 av des­sa i krock med mo­tor­for­don och 2 i krock med cy­klist. Trots att cy­kel­tra­fi­ken har ökat kraf­tigt se­dan 2012 har allt­så ing­en gå­en­de dött ef­ter kol­li­sion med cy­klist på åt­ta år.

An­sva­ret för tra­fik­sä­ker­he­ten är de­lat, och min öns­kan är att al­la som rör sig ute i tra­fi­ken ska föl­ja tra­fik­reg­ler­na, men vi bör va­ra tyd­li­ga med att det främst är mo­tor­for­don som är hu­vud­or­sa­ken till tra­gis­ka döds­o­lyc­kor.

 ?? FO­TO: PEK­KA PÄÄK­KÖ ?? CYKELVÄNLI­G. Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.
FO­TO: PEK­KA PÄÄK­KÖ CYKELVÄNLI­G. Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden