Mitt i Upplands Väsby

Skic­ka en in­sän­da­re · Så här gör du!

-

◗ Vad gör dig glad, upp­rörd el­ler fun­der­sam i di­na kvar­ter? Skriv en in­sän­da­re el­ler de­battar­ti­kel i webb­for­mu­lä­ret på Mit­ti.se/in­san­da­re – skic­ka gär­na med bild.

◗ Tänk på! Ditt in­lägg ska högst va­ra 1 800 tec­ken. Ju kor­ta­re, desto stör­re chans att kom­ma med. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar. Vi be­hö­ver ditt namn och kon­takt­upp­gift i for­mu­lä­ret, men du får ha en ano­nym sig­na­tur. In­sän­da­re pub­li­ce­ras även på Mit­ti.se – kon­tak­ta oss via web­ben för frå­gor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden