Mitt i Upplands Väsby

Dam­men i Blå par­ken har läckt se­dan länge.

- Charlotte Ar­weds­son 070-787 20 78 charlotte.ar­weds­son@mit­ti.se The Alternative

I maj öpp­na­des Blå par­ken i cen­tra­la Väs­by. Re­dan fö­re öpp­nan­det var det pro­blem med den ny­an­lag­da dag­vat­ten­dam­men som in­te höll tätt. Nu ska man ta re­da på var­för.

Vå­ren 2017 på­bör­ja­des mark­ar­be­te­na för den nya stads­par­ken sö­der om Väs­by Cent­rum.

I vå­ras var det så dags att öpp­na Blå par­ken för all­män­he­ten med gräs­mat­tor, ängs­mark, lek­plats, sto­ra öpp­na ytor samt brygg­däck ut över dag­vat­ten­dam­men.

Öpp­na­de i maj

Re­dan i vå­ras upp­täck­te kom­mu­nen pro­blem med två av de fem sek­tio­ner­na i dag­vat­ten­dam­men, som ha­de bör­jat läc­ka. Man öpp­na­de än­då i maj.

– Al­ter­na­ti­vet ha­de va­rit att in­te öpp­na he­la par­ken. Vat­ten­ni­vån har dock med­ve­tet stått läg­re än den ska, sä­ger pro­jekt­che­fen Ma­rie Kjell­man.

Just nu görs ar­be­ten ef­tersom kon­struk­tio­nen in­te är tät i dam­mens övers­ta skikt.

– Vi har ta­git bort plå­tar från sek­tion ett och två och kom­mer att ta bort fler plå­tar för att se hur det ser ut. Det är först då vi vet vad det kan va­ra för fel, sä­ger Ma­rie Kjell­man.

Kost­nad för re­pa­ra­tion Un­der ti­den läc­ka­get ut­reds i höst kom­mer dam­men att va­ra av­stängd. Öv­ri­ga de­len av par­ken är dock öp­pen.

– Även om vi kän­de till läc­ka­get vil­le vi vän­ta med åt­gär­der till ef­ter som­ma­ren, ef­tersom vi in­te vil­le stö­ra be­sö­kar­na. Dam­men har byggts av en upp­hand­lad ent­re­pre­nör och det är en­ligt kom­mu­nen för ti­digt att sä­ga vem ska ta kost­na­der­na för re­pa­ra­tio­ner­na.

– Det be­ror på var felet lig­ger. An­ting­en går det på ga­ran­tin el­ler så får kom­mu­nen be­ta­la. Det finns bud­ge­te­ra­de risk­peng­ar i pro­jek­tet.

 ?? FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON ?? TÖM­DA. Nu är fle­ra av sek­tio­ner­na i Blå par­kens dag­vat­ten­damm töm­da på vat­ten på grund av läc­kage.
FOTO: CHARLOTTE AR­WEDS­SON TÖM­DA. Nu är fle­ra av sek­tio­ner­na i Blå par­kens dag­vat­ten­damm töm­da på vat­ten på grund av läc­kage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden