Mitt i Upplands Väsby

Sjuk­hus­präs­ten Carl Hen­ric de­lar and­ras sorg och gläd­je.

Finns där för per­so­ner som nåtts av svå­ra be­sked

- An­ton Kyhl­bäck an­ton.kyhl­back@mit­ti.se MIN­NEN.

Sjuk­hus­präs­ter är en av de förs­ta som kopp­las in för att ge stöd när nå­gon har gått bort. Carl Hen­ric Sva­nell be­rät­tar att ord in­te all­tid räc­ker till: ”Man ska de­la sor­gen”.

”Sor­gen är in­te nå­got vi kom­mer över. Det är nå­got vi går ige­nom”

Det be­rät­tar präs­ten Carl Hen­ric Sva­nell. Han är en av sjuk­hus­präs­ter­na från Dan­de­ryds för­sam­ling som ar­be­tar vid Dan­de­ryds sjuk­hus eg­na kyr­ka. Dag­li­gen mö­ter han pa­ti­en­ter och an­hö­ri­ga som fått be­sked som är bland de svå­ras­te man kan få.

– Vi är med för att de­la den sorg som de går ige­nom, sä­ger han.

– Det vik­ti­gas­te är in­te all­tid or­den vi kan de­la. Det kan va­ra minst li­ka vik­tigt att ba­ra fin­nas där i när­he­ten, när nå­gon går ige­nom ett svårt be­sked. Och det är in­te all­tid sä­kert att det finns nå­gon där.

Vi mö­ter ho­nom i för­sam­ling­ens lo­ka­ler till Dan­de­ryds kyr­ka.

Det är snart Al­la hel­gons dag. En dag som all­tid fi­ras den lör­dag som in­fal­ler mel­lan den 31 ok­to­ber och den 6 no­vem­ber. I år är det den 31 ok­to­ber. Ut­an­för för­sam­ling­ens sa­lar på­går ar­be­tet med att för­be­re­da in­för hög­tids­da­gen.

Carl Hen­ric Sva­nell är hos för­sam­ling­en för ett mö­te och ska strax till­ba­ka till sjuk­hu­set. Han tar sig tid att pra­ta om sitt ar­be­te strax in­nan mö­tet, men får av­vi­ka ett par gång­er för att ta ett sam­tal från en ku­ra­tor på sjuk­hu­set.

Dan­de­ryds sjuk­hus är ett av lan­dets störs­ta akut­sjuk­hus och nor­ra Eu­ro­pas störs­ta för­loss­nings­sjuk­hus. I sam­band med ett sjuk­doms­be­sked el­ler en per­sons bort­gång kopp­las sjuk­hus­präs­ter­na.

– Då får per­so­ner­na själ­va väl­ja om de vill bli kon­tak­ta­de av oss. Det finns ock­så

Ger stöd till an­hö­ri­ga

Sjuk­hu­s­kyr­kan sam­ar­be­tar med per­so­nal på sjuk­hu­set i frå­gor om livs­å­skåd­ning, etik och tro. De för­med­lar kon­takt med and­ra tros­sam­fund el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner, som kan ge stöd till an­hö­ri­ga. Al­la som sö­ker stöd sö­ker in­te svar på re­li­giö­sa frå­gor.

– Of­ta är det prak­tis­ka frå­gor, ibland om vad man ska gö­ra av all ils­ka. Ibland kom­mer ett be­sked som en chock, och då kan det bli för myc­ket för en per­son på en gång. Då finns vi där som ett ext­ra stöd och kan hjäl­pa dem ta ett steg i ta­get, sä­ger han.

Vet du all­tid vad du ska sva­ra på frå­gor som en per­son kan ha?

– Få sö­ker ett tyd­ligt svar från oss, och det är in­te all­tid me­ning­en att vi ska kun­na ge ett. Vi är fram­för allt med för att de­la den sor­gen som de går ige­nom.

På frå­gan om hur han själv han­te­rar den sorg han mö­ter som sjuk­hus­präst be­rät­tar

Ibland kom­mer ett be­sked som en chock.

Carl Hen­ric om sitt kall.

– Jag blev präst för att de­la liv, va­ra med i män­ni­skors gläd­je och sorg. Från att vi­ga par som ska gif­ta sig, ung­do­mar som ska kon­fir­me­ras, men även för att fin­nas där när sor­gen finns, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Då de­lar jag ock­så mitt liv med and­ra. Det är min tro att Gud finns där i de­lan­det. Det ger mig en trygg­het i det här ar­be­tet att jag är en del av ett sam­man­hang där li­vet de­las. Det är vik­tigt för mig.

Vad kan man gö­ra om man be­hö­ver stöd?

– För­sö­ka att släp­pa in and­ra som kan de­la sor­gen med dig, den du vill. För de som vill stöt­ta nå­gon så är det ock­så vik­tigt att vi­sa om­giv­ning­en att du finns där för and­ra.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? STÖD. Al­la sö­ker in­te stöd från en präst. Sjuk­hu­s­kyr­kan hjäl­per ock­så till att för­med­la kon­takt till and­ra tros­sam­fund, be­rät­tar Carl Hen­ric Sva­nell.
FOTO: CLAUDIO BRITOS STÖD. Al­la sö­ker in­te stöd från en präst. Sjuk­hu­s­kyr­kan hjäl­per ock­så till att för­med­la kon­takt till and­ra tros­sam­fund, be­rät­tar Carl Hen­ric Sva­nell.
 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? Den 31 in­fal­ler Al­la hel­gons dag i år. En dag många kom­mer till kyr­kan för att min­nas de som har gått bort.
FOTO: CLAUDIO BRITOS Den 31 in­fal­ler Al­la hel­gons dag i år. En dag många kom­mer till kyr­kan för att min­nas de som har gått bort.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden