Mitt i Upplands Väsby

”Ti­di­ga­re­lägg bredd­ning av E4”

- Travel · Upplands Vasby · Stockholm

VÄS­BY. Ti­di­ga­re­lägg bredd­ning­en av E4 från Upp­lands Väs­by till Ar­lan­da för att mins­ka ris­ken för kö­er. Låt sta­ten fri­kö­pa Ar­lan­da­ba­nan och ska­pa möj­lig­he­ter för fler kol­lek­ti­va re­sor till flyg­plat­sen.

Det är ett av fle­ra för­slag som Stock­holms han­dels­kam­ma­re har lagt fram i en rap­port.

– De kol­lek­ti­va re­sor­na till och från Ar­lan­da be­hö­ver bli at­trak­ti­va­re, bil­li­ga­re och mer tidsef­fek­ti­va. Ge­nom att fri­kö­pa Ar­lan­da­ba­nan kan vi få ner pri­set på snab­ba tåg­re­sor mel­lan Stock­holm och flyg­plat­sen och på så sätt få fler att re­sa kol­lek­tivt, sä­ger Carl Berg­kvist, nä­rings­po­li­tisk ex­pert vid Stock­holms Han­dels­kam­ma­re, i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden