Mitt i Upplands Väsby

Stock­holmspo­li­sen har spa­rat fle­ra mil­jo­ner på co­ro­na

- CO­RO­NA- EF­FEKT. Eli­na Lund­berg eli­na.lund­berg@mit­ti.se Crime · Incidents · George Michael

När po­li­sen slup­pit be­va­ka id­rotts­e­ve­ne­mang har myc­ket ar­bets­tid kun­nat läg­gas på an­nat, till ex­em­pel på brotts­ut­red­ning­ar.

STOCK­HOLMS LÄN

Att der­byn in­te spe­lats, Ar­lan­da ga­pat tomt och kon­ser­ter ställts in har spa­rat Stock­holmspo­li­sen mil­jon­tals kro­nor. “Har kun­nat gö­ra myc­ket an­nat som är vik­tigt istäl­let”, sä­ger po­lis­mäs­ta­ren Mi­chael Fetz.

För­ra året, räk­nat från ja­nu­a­ri till sep­tem­ber, kos­ta­de ba­ra kom­men­de­ring­ar till id­rotts­e­ve­ne­mang Stock­holmspo­li­sen 16,9 mil­jo­ner. I år har pan­de­min sänkt den siff­ran till 3,7 mil­jo­ner, en­ligt sta­tistik från po­li­sen.

– Vå­ra kost­na­der har va­rit un­ge­fär en fem­te­del av vad de bru­kar va­ra så de har mins­kat re­jält och vi har kun­nat äg­na oss åt an­nat som är vik­tigt för po­li­sen och all­män­he­ten istäl­let, sä­ger Mi­chael Fetz, po­lis­mäs­ta­re och an­sva­rig kom­men­de­rings­chef för den sär­skil­da hän­del­sen co­ro­na.

Han upp­ger att po­li­sen har lagt mer tid på att ar­be­ta i för­orts­om­rå­den ef­ter grova vålds­brott för att öka trygg­he­ten. Fler po­li­ser har ock­så

Många av dem har fak­tiskt valt att bli ut­re­da­re på rik­tigt.

hun­nit ar­be­tat med att ut­re­da brott. Det har gett re­sul­tat, en­ligt Mi­chael Fetz.

– Det är runt 1 600 fler ären­den hit­tills i år jäm­fört med för­ra året. Det är myc­ket, sä­ger han.

Grova brott, brott i nä­ra re­la­tio­ner­na och brott där nå­gon sit­ter häk­tad el­ler an­hål­len har pri­o­ri­te­rats. Men po­li­sen har ock­så hun­nit med fler enkla­re ut­red­ning­ar av brott som snat­te­ri och tra­fik­brott – tack va­re flyg­stop­pet. När Ar­lan­da töm­des på folk i mars snabbut­bil­da­des syss­lo­lö­sa gräns­po­li­ser som sen dess har ar­be­tat som ut­re­da­re.

– De fick gå en kurs på någ­ra vec­kor och många av dem har fak­tiskt valt att bli ut­re­da­re på rik­tigt ef­ter det, sä­ger Mi­chael Fetz.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden