Mitt i Upplands Väsby

Så fun­kar vac­cin

- Ingrid Jo­hans­son ingrid.jo­hans­son@mit­ti.se VACCINPLAN. pen an­ti­gen. Det kan va­ra ett krop- Health · Medical Activism · Anti-Vaccers · Alternative Medicine · AstraZeneca · Christian Democrats

STOCK­HOLMS LÄN Massvac­ci­ne­ring mot co­vid-19 star­tar i bör­jan av näs­ta år. 3,7 mil­jo­ner do­ser räk­nar Re­gi­on Stock­holm med att få.

3,7 mil­jo­ner do­ser vac­cin mot SARS-CoV-2, co­ro­na­vi­ru­set som hit­tills smit­tat 30 000 per­so­ner i lä­net, ska le­ve­re­ras i bör­jan av näs­ta år.

Det upp­gav re­gi­onrå­det El­la Boh­lin (KD) vid en press­träff för­ra vec­kan:

– Om det vac­cin som AstraZe­neca tar fram blir god­känt kan vac­ci­ne­ring­en star­ta un­der förs­ta kvar­ta­let. Vi räk­nar se­dan med en steg­vis le­ve­rans.

Spru­tor och ka­ny­ler

Hon sa­de ock­så att re­gi­o­nen har kon­takt med fler lä­ke­me­dels­bo­lag för att säk­ra vac­cin­le­ve­ran­ser. Även spru­tor och ka­ny­ler är be­ställ­da.

– En­ligt WHO är massvac­ci­ne­ring en­da sät­tet att få stopp på smit­tan, sä­ger hon.

Att så många som 3,7 mil­jo­ner do­ser be­hövs be­ror på att vis­sa vac­cin är ut­for­ma­de för att ges i två om­gång­ar, och man vet än­nu in­te vil­ken typ det blir.

Al­la vux­na vac­ci­ne­ras Pla­nen är att al­la som är över 18 år ska vac­ci­ne­ras. Först ut är de som till­hör nå­gon risk­grupp, och de som är över 70 år, samt per­so­nal inom vård och om­sorg, to­talt 737 637 per­so­ner.

Där­ef­ter kom­mer res­ten, med de älds­ta först. Barn vac­ci­ne­ras in­te, i al­la fall in­te i den förs­ta fa­sen.

Vac­ci­na­tio­ner­na ska ut­fö­ras av de som även vac­ci­ne­rar för sä­songs­in­flu­en­sa, allt­så hus­lä­ka­re/vård­cen­tra­ler och sjuk­hus.

Ökad smitt­sprid­ning

Men än­nu åter­står någ­ra må­na­ders pan­de­mi, och det med en smitt­sprid­ning som åter ta­git fart. Ma­ria Rotzén Öst­lund, till­för­ord­nad smitt­skyddslä­ka­re, är be­kym­rad.

– Vi ser all­var­ligt på ök­ning­en. I mån­dags träd­de vår fö­re­skrift om fa­mil­jei­so­le­ring i kraft, och vi föl­jer ut­veck­ling­en no­ga, sä­ger hon.

Yt­ter­li­ga­re re­strik­tio­ner är dock in­te ak­tu­el­la i nu­lä­get.

– Men många är nog tröt­ta på pan­de­min, kans­ke slapp­nar av, och job­bar mer på kon­to­ret. Nu gäl­ler det att vi hål­ler i, och hit­tar sätt att hål­la so­ci­al kon­takt ut­an att va­ra nä­ra fy­siskt.

Lo­ka­la ny­he­ter!

Vid vac­ci­na­tion till­förs

för­sva­gat smittäm­ne, de­lar av ett smittäm­ne el­ler nå­got som lik­nar

En­ligt WHO är massvac­ci­ne­ring en­da sät­tet att få stopp på smit­tan.

 ?? FOTO: INGRID JO­HANS­SON ?? Re­gi­onrå­det El­la Boh­lin (KD) pre­sen­te­ra­de pla­nen för co­vid-vac­ci­ne­ring­en vid en press­träff för­ra vec­kan.
FOTO: INGRID JO­HANS­SON Re­gi­onrå­det El­la Boh­lin (KD) pre­sen­te­ra­de pla­nen för co­vid-vac­ci­ne­ring­en vid en press­träff för­ra vec­kan.
 ??  ?? Ma­ria Rotzén Öst­lund.
Ma­ria Rotzén Öst­lund.
 ??  ?? smittäm­net man öns­kar skyd­da mot.
När krop­pens im­mun­för­svar träf­far på an­ti­ge­net sti­mu­le­ras im­mun­för­sva­rets cel­ler och an­ti­krop­par bil­das.
smittäm­net man öns­kar skyd­da mot. När krop­pens im­mun­för­svar träf­far på an­ti­ge­net sti­mu­le­ras im­mun­för­sva­rets cel­ler och an­ti­krop­par bil­das.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden