Mitt i Upplands Väsby

De fi­rar gul­brol­lop pa guld­bron

Ul­la-Mai­ja och Håkan fi­ra­de 50 år som gif­ta

- Victor Malmcro­na Finland

Mitt på Guld­bron står guld­bröl­lopspa­ret Ul­laMai­ja och Håkan Nils­son. In­vig­ning­en är först nu på sön­dag 25 ok­to­ber, men de har fått möj­lig­he­ten att fi­ra si­na år till­sam­mans här på bron – in­nan al­la and­ra släpps fram.

Nu är den all­de­les snart re­do för öpp­ning, Guld­bron. På sön­dag är det dags för in­vig­ning, och på mån­dag släpps tra­fi­ken på.

– Det är spän­na­de och ro­ligt att va­ra här. Jag tror att vå­ra barn­barn kom­mer tyc­ka det är häf­tigt. Att vi är näs­tan först upp! sä­ger Ul­la-Mai­ja och be­rät­tar att de all­tid va­rit in­tres­se­ra­de av Slus­sen.

– Vi bru­kar ta bus­sen ut till Ing­arö från Slus­sen. Då bru­kar vi stan­na och tit­ta på byg­get, det är fa­sci­ne­ran­de.

Det som är mest slå­en­de med he­la byg­get är hur de får till tra­fik­lös­ning­ar­na, me­nar Håkan.

– He­la ar­range­mang­et, man ri­ver sam­ti­digt som man byg­ger, och tra­fi­ken ska flö­da på sam­ti­digt. Det är im­po­ne­ran­de.

Nya Slus­sen tror de blir en för­bätt­ring.

– Kör­de man fel i gam­la så ham­na­de man i Sö­der­täl­je. Så det blir nog bätt­re, sä­ger Håkan.

Håkan och Ul­la- Mai­ja träf­fa­des hös­ten ’67, då de bå­da ar­be­ta­de på Eric­son i Älv­sjö.

”Vi har de bäs­ta åren kvar” Två och ett halvt år se­na­re gif­te de sig i Val­ke­a­ko­ski i Fin­land, och i ju­ni i år fi­ra­de de 50 år. Nå­gon hem­lig­het till ett långt för­hål­lan­de har de in­te att de­la med sig av.

– Folk sä­ger att man ska kom­plet­te­ra varand­ra, men jag vet in­te det, jag. Vi är gans­ka li­ka, sä­ger Ul­la-Mai­ja och tilläg­ger:

– Vi har de bäs­ta åren kvar.

 ?? FOTO: PEK­KA PÄÄKKÖ ?? FICK BLOM­MOR. Guld­bron är fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats när Ul­la-Mai­ja och Håkan Nils­son fi­rar 50 år som gif­ta med blom­mor från Mitt i.
FOTO: PEK­KA PÄÄKKÖ FICK BLOM­MOR. Guld­bron är fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats när Ul­la-Mai­ja och Håkan Nils­son fi­rar 50 år som gif­ta med blom­mor från Mitt i.
 ??  ?? ILLUSTRATI­ON: PRO­JEKT SLUS­SEN
PRE­MIÄR MED GULD­KANT. På sön­dag är det dags för Sluss­bron, el­ler Guld­bron som den mer of­ta kal­las, att in­vi­gas. På grund av pan­de­min får all­män­he­ten föl­ja in­vig­ning­en on­li­ne
ILLUSTRATI­ON: PRO­JEKT SLUS­SEN PRE­MIÄR MED GULD­KANT. På sön­dag är det dags för Sluss­bron, el­ler Guld­bron som den mer of­ta kal­las, att in­vi­gas. På grund av pan­de­min får all­män­he­ten föl­ja in­vig­ning­en on­li­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden