Mitt i Upplands Väsby

Sta­bi­la­re el­pris i Mel­lans­ve­ri­ge

- Klas Jo­hans­son te­ma@mit­ti.se Sweden · Nick Jonas · Vattenfall

Ga­pet för el­pri­set mins­kar mel­lan nor­ra och söd­ra Sve­ri­ge. För­kla­ring­en är hög­re ka­pa­ci­tet inom kärn­kraf­ten och god till­gång på vat­ten- och vind­kraft är för­kla­ring­en.

Spot­pri­set på el för för­ra må­na­den var cir­ka 35 öre/kWh för Stock­holms­om­rå­det, en­ligt Vat­ten­falls pris­in­dex. Där är el­om­rå­det i söd­ra Sve­ri­ge på 38 öre, me­dan nor­ra de­len av lan­det låg på 32 öre.

– El­pri­set har sta­bi­li­se­rats i he­la lan­det. För års­ti­den är det även nå­got läg­re än nor­malt, till ex­em­pel för två år se­dan låg el­pri­set på över 50 öre/kWh. Vi bör­jar dock se läng­re pe­ri­o­der med hög­re tem­pe­ra­tu­rer vil­ket på­ver­kar el­pri­set, sä­ger Jo­nas Sten­beck, pri­vat­kunds­chef Vat­ten­fall För­sälj­ning, i ett press­med­de­lan­de.

Han ana­ly­se­rar om hur man som el­kon­su­ment ska re­so­ne­ra in­för vin­tern.

– Det har va­rit ovan­ligt varmt för års­ti­den och just tem­pe­ra­tu­ren på­ver­kar elpri­ser­na bå­de snabbt och i stör­re om­fatt­ning. Vill du ve­ta vad du be­ta­lar var­je må­nad så skul­le jag re­kom­men­de­ra ett fast av­tal med by­tes­rätt. Du får ett el­pris som in­te kan gå upp och kan teck­na om till ett läg­re pris om el­pri­set fal­ler yt­ter­li­ga­re, sä­ger Jo­nas Sten­beck.

 ??  ?? El­pri­set sjun­ker.
El­pri­set sjun­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden