Mitt i Upplands Väsby

Tre tips för att mins­ka ris­ker­na

- KÄL­LA: LÄNSFÖRSÄK­RINGAR Cars

1

Lär kän­na bi­len. Of­ta ger el­bi­lar en mer di­rekt och kraf­tig ac­ce­le­ra­tion vid ga­spå­drag än fos­sil­driv­na bi­lar. Ha re­spekt för det och lä­ra kän­na hur bi­len be­ter sig. 2

Lad­da rätt. Låt en be­hö­rig elekt­ri­ker in­stal­le­ra en ladd­sta­tion. An­vänd ald­rig ett van­ligt väggut­tag

el­ler för­läng­nings­s­ladd. 3

Gör rätt sa­ker om

nå­got hän­der. Bryt ström­men vid en kol­li­sion. Kliv ur och håll av­stånd från bi­len in­nan du ring­er rädd­nings­tjänst. Låt en auk­to­ri­se­rad bil­verk­stad sä­ker­stäl­la att bi­lens bat­te­ri är oska­dat.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? LAD­DA RÄTT. An­vänd ald­rig ett van­ligt väggut­tag el­ler för­läng­nings­s­ladd. Låt istäl­let en be­hö­rig elekt­ri­ker in­stal­le­ra en ladd­sta­tion.
FOTO: MOSTPHOTOS LAD­DA RÄTT. An­vänd ald­rig ett van­ligt väggut­tag el­ler för­läng­nings­s­ladd. Låt istäl­let en be­hö­rig elekt­ri­ker in­stal­le­ra en ladd­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden