Mitt i Upplands Väsby

Nu öpp­nar torg­hand­la­ren en egen lant­han­del.

Nystart. Snart ska det vi­ta lil­la hu­set på Tä­by­vä­gen som länge stått tomt fyl­las. The­re­se Hags­tedt för­verk­li­gar sin dröm – en lant­han­del med va­ror från Rosla­gen.

-

Det är gans­ka svårt att öpp­na en gårds­bu­tik om man in­te äger en gård.

NORRORT

”Pre­cis in­nan co­ro­na byt­te jag jobb och ty­värr var det sist in först ut. I april fick jag där­för idén om att säl­ja grön­sa­ker på tor­get i Upp­lands Väs­by. Det fun­ge­ra­de väl­digt bra. Min dröm se­dan en lång tid till­ba­ka har va­rit att öpp­na en gårds­bu­tik. Men det är gans­ka svårt att öpp­na en gårds­bu­tik om man in­te äger en gård. Där­för fick det bli en lant­han­del.

Jag le­ta­de lo­kal länge in­nan jag hit­tat nå­gon, men till slut be­stäm­de jag mig för den här.

Ti­di­ga­re bod­de det en dam här i hu­set bred­vid, hon drev en ki­osk i lo­ka­len i fle­ra år. Se­dan kom en ham­bur­ger­re­stau­rang, men de se­nas­te fy­ra åren har det ba­ra va­rit för­va­ring här. I dag kom lant­han­dels­skyl­ten på plats och det känns så ro­ligt att jag snart ska öpp­na.

Det är in­te så många som kan va­ra i lo­ka­len sam­ti­digt, men jag ska säl­ja glass och grön­sa­ker ut­an­för och i fram­ti­den vill jag att det ska bli ett kafé här ock­så.

Tan­ken är att det ba­ra ska va­ra svenska va­ror och myc­ket från de lo­ka­la pro­du­cen­ter­na runt om i Rosla­gen. Syf­tet är att det ska bli en plats där man kan sam­la allt. I de stör­re bu­ti­ker­na väljs de lo­ka­la va­ror­na of­ta bort, men här får de ta plats.

He­la som­ma­ren har vi åkt runt i Sve­ri­ge för att pro­va oli­ka rå­va­ror, vi har köpt sa­ker var­je helg. Vi har även haft provsmak­ning­ar med vän­ner där vi har rös­tat och po­äng­satt.

Jag har länge gil­lar det lo­ka­la. Att man kan äta en klas­sisk fransk ost som chèv­re, men så är den pro­du­ce­rad i Åkers­ber­ga.

Att det in­te ska kom­ma nå­gon och hand­la är det jag är mest rädd för. Jag vet att min mam­ma kom­mer att kom­ma i al­la fall. Men jag tror att folk blir mer och mer med­vet­na och in­tres­se­rar sig för var va­ran kom­mer ifrån. Det har för­änd­rats myc­ket.

Om jag är bra på att la­ga mat? Nej jag vär­de­lös på att la­ga mat, det gör min man. Som kom­pen­sa­tion har jag bli­vit bra på att hand­la och äls­kar att gö­ra det, det är kanske där­för jag öpp­nar det här.”

 ?? Be­rät­tat för: Ma­ria Svens­son | Fo­to: Ste­fan Källsti­gen ??
Be­rät­tat för: Ma­ria Svens­son | Fo­to: Ste­fan Källsti­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden