Mitt i Upplands Väsby

Slut­tan­de föns­ter­brä­dor och höst­fun­de­ring­ar

- Odin

Jag är upp­vux­en i hus på lan­det. Säl­lan sak­nar jag att bo i hus så myc­ket som vid hög­ti­der. Jag vill ock­så kar­va pum­por och stäl­la ut på far­stubron. En dag är jag där. Med en vil­la på lan­det där jag om­fam­nar årets al­la hög­ti­der.

Men än så länge får en 18-kvadra­ta­re i stu­dent­kor­ri­dor och med ka­la väg­gar du­ga. Hur gör ni and­ra lä­gen­hets­bor? Stäl­ler ni fram pum­por i fönst­ren? Det är i och för sig ing­et al­ter­na­tiv för mig ef­tersom min föns­ter­brä­da lu­tar mer än en skid­bac­ke och jag vill ju in­te ris­ke­ra att tän­da eld på he­la kor­ri­do­ren. Men al­la tips är såklart väl­kom­na.

Hur gör ni and­ra lä­gen­hets­bor? Stäl­ler ni fram pum­por i fönst­ren?

En av Stock­holms sto­ra café­ked­jor be­näm­ner hös­ten som “Pum­pa­sä­song­en” och jag ser allt fler stäl­len som säl­jer den haj­pa­de pum­pa­lat­ten. Har ni tes­tat den? Jag har dessvär­re in­te lärt mig tyc­ka om den än. Kal­la mig hjärn­tvät­tad, men nu har jag sett så många pum­pa­lat­te cir­ku­le­ra att jag bli­vit su­gen på att tes­ta att gö­ra min egen. Om det är nå­gon som vet var man hit­tar pumpakryd­da – snäl­la hör av dig!

I vec­kans tid­ning kan ni lä­sa om ris­ken för träng­sel på kyr­ko­går­dar un­der hel­gens ljuständ­ning.

All­hel­go­na­hel­gen är här och jag tän­ker på al­la er som har för­lo­rat en när­stå­en­de i år. Plöts­ligt känns fun­de­ring­ar­na kring pum­por gans­ka ovik­ti­ga.

 ?? SA­RA RÅDMAN
Prak­ti­kant ??
SA­RA RÅDMAN Prak­ti­kant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden