Mitt i Upplands Väsby

Po­li­sen om höst­lo­vet: We LÖV it!

- Char­lot­te Ar­weds­son Anders Carlson · Agnes Carlsson · Andrea Anders

”We LÖV it!”, skrev lo­kal­po­li­sen på sin Fa­ce­book­si­da med an­led­ning av höst­lo­vet. Om­rå­de­spo­li­sen Ril­le vi­sar hur rik­tigt ok­to­ber­mys ser ut.

På en bild på po­li­sens Fa­ce­book­si­da har om­rå­de­spo­lis Ril­le om­fam­nat hös­ten på ett myc­ket hand­fast sätt – lig­gan­de i en löv­hög som en ”kul grej”.

– Dof­ten av höst och mör­ka­re ti­der gör att vi al­la mås­te hit­ta ener­gin. Ett sätt att gö­ra det är ju att träf­fa med­bor­ga­re och kol­le­gor, att ha ro­ligt på job­bet oav­sett yr­ke el­ler roll. Bi­drar man med po­si­tiv ener­gi är det lätt att få det­sam­ma till­ba­ka, sä­ger han.

Bil­den fick många gla­da kom­men­ta­rer. ”Här­lig bild”, ”löv you”, ”aweso­me” är någ­ra av re­ak­tio­ner­na.

All­var­ligt bud­skap

Men det fanns ett all­var­li­ga­re bud­skap ock­så – po­li­sen ef­ter­lys­te hjälp från al­la med höst­lov­s­le­di­ga barn och ung­do­mar:

”Ha gär­na koll på var ditt barn/ung­dom be­fin­ner sig och som för­äl­der ha kon­takt med kom­pi­sar­nas för­äld­rar för att stäm­ma av.”

Fäl­tar­na i Väs­by har job­bat på som van­ligt un­der höst­lo­vet. An­ders Carls­son re­kom­men­de­rar som all­tid vux­na att ta en pro­me­nad kvälls­tid.

– Ta en run­da, kans­ke med gran­nen, och se hur det ser ut i ditt lo­ka­la om­rå­de. Vå­ga pra­ta med ung­do­mar­na, det ska­par trygg­het.

 ??  ?? LÖVLY. Om­rå­de­spo­lis Ril­le höst­my­ser i en löv­hög.
LÖVLY. Om­rå­de­spo­lis Ril­le höst­my­ser i en löv­hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden