Mitt i Upplands Väsby

”Vi föl­jer gäl­lan­de la­gar och reg­ler”

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se

VÄS­BY

Män­ni­skor kan tyc­ka att be­slut är fel­ak­ti­ga – men det är vik­tigt att kom­mu­nen föl­jer la­gen.

Det sä­ger Mag­nus Lublin, so­ci­al­chef i Upp­lands Väs­by kom­mun,

Den be­döm­ning vi har gjort är rätt, se­dan kan ju det be­slu­tet över­kla­gas på nytt.

So­ci­al­chef Mag­nus Lublin hän­vi­sar till sek­re­tess när det gäl­ler spe­ci­fi­ka ären­den. Men han kan ut­ta­la sig ge­ne­rellt.

– När vi fat­tar den här ty­pen av as­si­stans­be­slut gör vi det ut­i­från de la­gar, reg­ler och pre­ju­di­kat som gäl­ler. Ibland är det även en ju­rist med för att det ska bli så rätts­sä­kert som möj­ligt.

Han sä­ger att al­la har möj­lig­het att över­kla­ga, men att kom­mu­nen of­tast får rätt. I Jim­mi Län­ner­homs fall stäm­mer det­ta – kom­mu­nen vann.

– Den be­döm­ning vi har gjort är rätt, se­dan kan ju det be­slu­tet över­kla­gas på nytt.

Kan du för­stå att Jim­mi och många med ho­nom blir rent ut sagt för­ban­na­de över att han trots sin svå­ra ska­da plöts­ligt fått fär­re as­si­stan­stim­mar?

– Att en­skil­da in­di­vi­der kan bli väl­digt upp­rör­da kan jag ab­so­lut för­stå. Vi hål­ler till stor del på med myn­dig­hets­ut­öv­ning, så vet jag att det finns ett an­tal per­so­ner som in­te blir nöj­da med de be­slut vi fat­tar. Men vå­ra be­slut mås­te va­ra rätts­säk­ra.

Gör sam­häl­let till­räck­ligt myc­ket för per­so­ner med stort hjälp­be­hov?

– Där mås­te man se till en­skil­da in­di­vi­der. Det finns fall där sam­häl­let gjort för myc­ket, det finns as­si­stan­sä­ren­den som va­rit ful­la av fusk. Som pri­vat­per­son kan jag tyc­ka en sak, men som tjäns­te­per­son har jag lag­stift­ning­en att rät­ta mig ef­ter. Men visst kan jag för­stå re­ak­tio­nen när tim­mar dras ner för en per­son me­dan fus­ka­re kom­mer un­dan.

 ?? FO­TO: ROSIE ALM ?? MAG­NUS LUBLIN, so­ci­al­chef i Upp­lands Väs­by kom­mun.
FO­TO: ROSIE ALM MAG­NUS LUBLIN, so­ci­al­chef i Upp­lands Väs­by kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden