Mitt i Upplands Väsby

Vad är en re­ko­ring?

- Re­ko Kon­su­men­ter Business · Consumer Goods

står för Re­jäl kon­sum­tion och är ett sätt att hand­la lo­kal­pro­du­ce­rad mat, helt ut­an mel­lan­hän­der.

och pro­du­cen­ter på en ort går sam­man och star­tar en Re­ko­ring där rå­va­ror och pro­duk­ter säljs di­rekt från pro­du­cent till kon­su­ment.

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? RE­KO.
He­le­na Wall och Tom­my Karls­son, Sam­storps gård på Gräd­dö, är med och dri­ver fle­ra re­ko­ring­ar. Nu är en på gång i Väs­by.
FO­TO: PRI­VAT RE­KO. He­le­na Wall och Tom­my Karls­son, Sam­storps gård på Gräd­dö, är med och dri­ver fle­ra re­ko­ring­ar. Nu är en på gång i Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden