Mitt i Upplands Väsby

Så gör klub­bar­na när publik­ta­ket höjs

Tillå­tet med 300 i sit­tan­de publik

- Eli­na Lund­berg Soccer · Sports · AIK · Hammarby IF · BK Häcken · Mike Love · Robert Gustafsson

STOCK­HOLMS LÄN

Nu höjs publik­ta­ket till 300 per­so­ner, ett be­slut som öpp­nar för att fler stock­hol­ma­re snart kan se te­a­ter och fot­boll igen. Ham­mar­by fot­boll tän­ker ta till­va­ra på chan­sen di­rekt – men in­te AIK.

Bå­de kul­turar­ran­gö­rer och sport­klub­bar har vän­tat. För­ra vec­kan kom beske­det från re­ge­ring­en. Från och med förs­ta no­vem­ber är det tillå­tet att ha 300 per­so­ner i en sit­tan­de publik. Be­slu­tet gäl­ler ar­range­mang som kon­ser­ter, teat­rar och fot­bolls­mat­cher men ock­så re­li­giö­sa sam­man­koms­ter.

Ba­jen: ”Många som sör­jer” Det här be­ty­der bland an­nat att Ham­mar­bys herr­lag kan spe­la för publik igen när la­get mö­ter Häc­ken på sön­dag. Bil­jet­ter lot­tas ut bland de som köpt sä­songs­kort och till la­gets spon­so­rer.

– Vi läng­tar ef­ter fan­sen li­ka myc­ket som de läng­tar ef­ter att få se fot­boll igen så det här känns så klart kul. Sam­ti­digt är det sorg­ligt att det är så få som kan släp­pas in. Det är många som sör­jer att de in­te kom­mer få se Ham­mar­by i år, sä­ger Lo­ve Gustafs­son, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Ham­mar­by.

AIK av­står publik

AIK väl­jer dä­re­mot att fort­sät­ta spe­la in­för tom­ma läk­ta­re. Be­slu­tet tas bå­de av eko­no­mis­ka skäl, det är helt en­kelt in­te lön­samt att ta in så li­te folk, och för att klub­ben in­te vill väl­ja ut vil­ka sup­port­rar som ska få chan­sen att gå.

– AIK kan in­te stäl­la sig till doms över vil­ken AIK:are som för­tjä­nar att gå. Re­ge­ring­ens be­slut är ett steg i rätt rikt­ning men vi har en ka­pa­ci­tet på 30 000 på Fri­ends, 300 är en pro­cent av det. Det är som att tillå­ta sju per­so­ner på Dra­ma­ten, sä­ger vice klubb­di­rek­tö­ren Fred­rik Sö­der­berg.

Djur­går­den dis­ku­te­ra­de i vec­kan re­ge­ring­ens be­slut och vän­ta­des läm­na be­sked om hur klub­ben age­rar ef­ter den här tid­ning­ens press­lägg­ning.

Minst en me­ters av­stånd Kra­vet som ställs på ar­ran­gö­rer­na är att al­la i publi­ken sit­ta ner och att det ska va­ra minst en me­ters av­stånd mel­lan del­ta­gar­na. Två per­so­ner i sam­ma säll­skap kan få sit­ta när­ma­re varand­ra.

Re­ge­ring­en be­to­na­de att det här stäl­ler sto­ra krav på att ar­ran­gö­rer­na tar an­svar för att reg­ler­na följs, an­nars kan grän­sen sän­kas ner till 50 per­so­ner igen. Läns­sty­rel­sen kan ock­så in­fö­ra lo­ka­la fö­re­skrif­ter om att fär­re per­so­ner än 300 ska tillå­tas.

Vi läng­tar ef­ter fan­sen li­ka myc­ket som de läng­tar ef­ter att få se fot­boll igen så det här känns så klart kul.

 ?? FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? RE­DO. Bil­jet­ter kom­mer att lot­tas ut till Ham­mar­by her­rars hem­ma­match mot BK Häc­ken den 1 no­vem­ber, då 300 per­so­ner kan släp­pas in på are­nan.
FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN RE­DO. Bil­jet­ter kom­mer att lot­tas ut till Ham­mar­by her­rars hem­ma­match mot BK Häc­ken den 1 no­vem­ber, då 300 per­so­ner kan släp­pas in på are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden