Mitt i Upplands Väsby

Stads­mi­nis­tern: Slut­fes­tat!

-

Yt­ter­li­ga­re ett be­slut med­de­la­des för­ra vec­kan av re­ge­ring­en: Dans­till­ställ­ning­ar för fler än 50 per­so­ner för­bjuds. ”Det får va­ra slut­fes­tat nu på natt­klub­bar­na och det mås­te va­ra det un­der den tid som krävs för att in­te få dra­ma­tiskt ökan­de smitt­sprid­ning. För många bris­ter och för myc­ket träng­sel har rap­por­te­rats för många gång­er från natt­klub­bar”, sa­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S).

Re­ge­ring­en har ock­så be­slu­tat att för­länga la­gen om till­fäl­li­ga smitt­skydds­åt­gär­der på ser­ve­ring­s­täl­len till sista maj 2021. Det in­ne­bär att den som dri­ver ett kafé, en re­stau­rang el­ler en bar mås­te fort­sät­ta se till att träng­sel und­viks.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden