Mitt i Upplands Väsby

Psy­kisk ohäl­sa

-

En­ligt Folk­hälso­myn­dig­he­ten har re­strik­tio­ner­na lett till ökad psy­kisk ohäl­sa för äld­re och per­so­ner i risk­grup­per, nå­got som för­vär­ras ju läng­re de kvar­står.

Nå­got som ock­så lig­ger bakom be­slu­tet är att många und­vi­kit att sö­ka vård, och att det kan fin­nas ett upp­dämt vård­be­hov i de grup­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden