Mitt i Upplands Väsby

Lo­ve Lys­sa­ri­des

- Ål­der: Bor: Ak­tu­ell Do­ku­men­tä­ren: An­tal av­snitt: Vad är ”wall­raf­fa”? Stockholm

25 år. Sö­der­malm. med: Dokumentär där han wall­raf­far sci­en­to­log­kyr­kan i Stock­holm.

Finns att lyss­na på via PodMe. In­om kort kom­mer den släp­pas ”där pod­dar finns”.

To­talt är det sex styc­ken, samt för­hopp­nings­vis ett ex­traav­snitt där Lo­ve vill få en sam­man­fat­tan­de in­ter­vju.

– Det sjät­te av­snit­tet hand­lar om att de stäng­er mig ute to­talt. Men till slut sä­ger de att de kan stäl­la upp på en av­slu­tan­de in­ter­vju. Allt av­slu­tas med en öp­pen in­bju­dan om att gö­ra ett sjun­de av­snitt. Vi får se vad de sä­ger!

En svensk be­teck­ning för en jour­na­lis­tisk ar­bets­me­tod där en re­por­ter upp­trä­der un­der falsk iden­ti­tet, för att på så sätt få ma­te­ri­al till re­por­tage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden