Mitt i Upplands Väsby

Tänk på det här in­nan du pri­vat­lea­sar

- Cars · Consumer Goods · Odin

Vad hän­der om hus­hål­lets be­hov änd­ras? Be­hövs en stör­re bil, en som är bil­li­ga­re el­ler er­bjuds en tjäns­te­bil?

Har du/ni ti­di­ga­re kun­nat läg­ga un­dan mot­sva­ran­de bi­lens må­nads­hy­ra? Om in­te är det risk för att eko­no­min in­te blir som man tänkt.

Ha­de du/ni tänkt kö­pa en be­gag­nad bil? En be­gag­nad bil som är någ­ra år gam­mal är of­ta bil­li­ga­re ef­tersom vär­de­minsk­ning­en in­te blir li­ka stor, sär­skilt om man äger bi­len en läng­re pe­ri­od.

Finns det frå­gor du in­te får svar på i le­a­singav­ta­let el­ler vill­ko­ren? Det är vik­tigt att all in­for­ma­tion finns med ef­tersom en hy­ra in­te om­fat­tas av kon­su­ment­köpla­gens re­kla­ma­tions­rätt. Kräv skrift­li­ga för­tyd­li­gan­den om du är osä­ker på nå­got.

 ??  ??
 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS OCH M SVE­RI­GE ?? LÄTTLEASAT. ”100 000 kro­nor kan räc­ka för att kö­pa en rik­tigt bra be­gag­nad bil i stäl­let för att pri­vat­lea­sa.” Carl-Erik Stjern­vall, tek­nisk ex­pert på Riks­för­bun­det M Sve­ri­ge, de­lar med sig av si­na bäs­ta råd.
FO­TO: MOSTPHOTOS OCH M SVE­RI­GE LÄTTLEASAT. ”100 000 kro­nor kan räc­ka för att kö­pa en rik­tigt bra be­gag­nad bil i stäl­let för att pri­vat­lea­sa.” Carl-Erik Stjern­vall, tek­nisk ex­pert på Riks­för­bun­det M Sve­ri­ge, de­lar med sig av si­na bäs­ta råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden