Mitt i Upplands Väsby

All­hel­go­na­helg med re­strik­tio­ner

I hel­gen kom­mer hund­ra­tals Väs­by­bor be­sö­ka kyr­kor­na. Men re­strik­tio­ner­na har be­grän­sat an­ta­let be­sö­ka­re. Eds kyr­ka har be­slu­tat ut­ö­ka an­ta­let guds­tjäns­ter un­der hel­gen.

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se

VÄS­BY

Årets störs­ta kyr­ko­helg, sett till an­ta­let be­sö­ka­re, är här. Och i år är all­hel­go­na ex­tra vik­tig, tror An­na Ort­ner, ky­kor­her­de i Eds för­sam­ling.

Un­der all­hel­go­na­hel­gen för­vän­tas fle­ra hund­ra per­so­ner be­sö­ka Upp­lands Väs­bys kyr­kor och kyr­ko­går­dar för att tän­da ljus och hed­ra de av­lid­na.

– Det här året är det ex­tra vik­tigt med ljus, vär­me och att få min­nas si­na an­hö­ri­ga, sä­ger An­na Ort­ner, kyr­ko­her­de i Eds för­sam­ling.

I Eds kyr­ka kom­mer man att ut­ö­ka an­ta­let min­nes­guds­tjäns­ter till två på lör­da­gen och två på sön­da­gen, med max 25 be­sö­ka­re åt gång­en.

– Vårt kyr­ko­rum är så li­tet att vi mås­te lig­ga långt un­der Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner för att hål­la det co­ro­na­sä­kert, sä­ger An­na Ort­ner.

Kyrk­vär­dar kom­mer att fin­nas på plats för att se till att det är la­gom många i rum­met.

Sorg­fyllt år

– Det har va­rit ett sorg­fyllt år, in­te likt nå­got an­nat i mitt präst­liv. Jag har mött så myc­ket sorg och det har be­rört mig djupt.

Att al­la in­te har kun­nat ta av­sked av si­na an­hö­ri­ga har på­ver­kat sor­ge­pro­ces­sen.

– Att få sä­ga hej då är grund­läg­gan­de och in­byggt i oss män­ni­skor. När man in­te får kra­ma om si­na nä­ra i li­vets slut­ske­de, då blir det svårt. Många be­grav­ning­ar har ju ock­så fått skju­tas upp.

An­na Ort­ner be­rät­tar att kyr­kan i år även kom­mer att ha en co­ro­na­re­la­te­rad sorg­grupp.

– De som har för­lo­rat nå­gon i co­ro­na be­hö­ver pra­ta på ett an­nat sätt. In­nan psal­mer och mu­sik be­stäms till be­grav­ning­en be­hö­ver man få be­rät­ta hur det har va­rit och om sin sorg.

 ?? FO­TO: SVENS­KA KYR­KAN ?? EDS KYR­KA. Många be­sö­ka­re vän­tas till kyr­kor­na och kyr­ko­går­dar­na i Väs­by den här hel­gen.
FO­TO: SVENS­KA KYR­KAN EDS KYR­KA. Många be­sö­ka­re vän­tas till kyr­kor­na och kyr­ko­går­dar­na i Väs­by den här hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden