Mitt i Upplands Väsby

Ex­per­ter­nas råd om ho­me­sty­ling – så får du ut ett hög­re slut­pris

Vil­ken ef­fekt har en pro­fes­sio­nell in­red­ning in­för bo­stads­för­sälj­ning­en?

- Sam­man­ställ­ning: Lo­ve Lind

Många mäk­lar­fir­mor er­bju­der nu­me­ra hem­sty­ling in­för för­sälj­ning. Med rätt stil kan slut­pri­set bli hög­re, men myc­ket går fak­tiskt att ord­na själv ba­ra ge­nom att mö­ble­ra om li­te.

Er­fa­ren­he­ten är ock­så att pro­fes­sio­nell sty­ling ger ett hög­re slut­pris.

– Ge­ne­rellt ökar sty­ling in­tres­set för bosta­den med fler klick på an­non­sen och fler spe­ku­lan­ter på vis­ning­en. Er­fa­ren­he­ten är ock­så att pro­fes­sio­nell sty­ling ger ett hög­re slut­pris.

– Det styrks ock­så av oli­ka en­kät­un­der­sök­ning­ar. Kom ihåg att du kan gö­ra av­drag för sty­ling­en när det är dags att be­ta­la skatt för för­sälj­ning­en.

Det all­ra vik­ti­gas­te skul­le jag sä­ga är möble­ring­en.

– Många un­der­sök­ning­ar vi­sar att sty­ling fak­tiskt gör skill­nad. Men min upp­fatt­ning är att det in­te främst hand­lar om att det är este­tiskt till­ta­lan­de – även om det såklart ock­så gör myc­ket för käns­lan av en bo­stad.

– Det all­ra vik­ti­gas­te skul­le jag sä­ga är möble­ring­en, att man med hjälp av sty­ling kan vi­sa vil­ken po­ten­ti­al bosta­den har. Folk har ovän­tat då­lig fan­ta­si – de be­hö­ver se med eg­na ögon att det fak­tiskt skul­le få plats en spjäl­säng i lä­gen­he­tens en­da sov­rum, att man kan bo kvar ett tag även om fa­mil­jen blir stör­re.

Nack­de­len är att bo­stä­der­na kan bör­ja lik­na varand­ra för myc­ket.

– Syf­tet med sty­ling är att pre­sen­te­ra en bo­stad så att den väc­ker många män­ni­skors in­tres­se. Att man ser bo­sta­dens po­ten­ti­al. Och med många in­tres­sen­ter finns stör­re chans till bud­giv­ning. Nack­de­len är att bo­stä­der­na kan bör­ja lik­na varand­ra för myc­ket.

– Den som ser många an­non­ser lär sig ibland kän­na igen sty­ling­fir­man bakom. Det är nog in­te tan­ken.

Mäkla­re och sty­lis­ter har fing­er­topps­käns­la för vil­ken stil som går hem.

– Vi har in­te da­ta på ex­akt vil­ken ef­fekt sty­ling in­för för­sälj­ning ger men er­fa­ren­he­ten sä­ger att det har be­ty­del­se. När man säl­jer en bo­stad är det vik­tigt att po­ten­ti­el­la kö­pa­re kan fö­re­stäl­la sig hur det skul­le va­ra att bo i bosta­den.

– Ett hem ska kän­nas per­son­ligt men om det finns för myc­ket pri­va­ta de­tal­jer från säl­ja­ren som bil­der på fa­mil­jen kan det bli svå­ra­re för kö­pa­ren att lå­ta fan­ta­sin flö­da fritt. Mäkla­re och sty­lis­ter har fing­er­topps­käns­la för vil­ken typ av stil som går hem hos så många som möj­ligt. Hu­vud­re­geln bru­kar va­ra att ska­la bort en hel del in­red­nings­de­tal­jer och ska­pa ett stil­rent in­tryck.

 ??  ??
 ??  ?? MA­TIL­DA ADEL­BORG. Press­an­sva­rig, Bloc­ket Bo­stad.
MA­TIL­DA ADEL­BORG. Press­an­sva­rig, Bloc­ket Bo­stad.
 ??  ?? STAF­FAN TELL. Pressta­les­per­son, Hem­net.
STAF­FAN TELL. Pressta­les­per­son, Hem­net.
 ??  ?? CLAU­DIA WÖR­MANN. Bo­en­de­ek­o­nom, SBAB/Boo­li.
CLAU­DIA WÖR­MANN. Bo­en­de­ek­o­nom, SBAB/Boo­li.
 ??  ?? BJÖRN WELL­HA­GEN. Vd, Mäklar­sam­fun­det.
BJÖRN WELL­HA­GEN. Vd, Mäklar­sam­fun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden