Mitt i Upplands Väsby

Kun­na le­va som and­ra

- KÄL­LA: VÅRD­GUI­DEN

Per­son­lig as­si­stans in­ne­bär att ett an­tal per­so­ner hjäl­per dig med så­dant som du in­te kan gö­ra själv.

Det kan va­ra att du be­hö­ver hjälp med att tvät­ta dig, äta, klä av dig och klä på dig, an­das och gå på to­a­let­ten. Till grund­läg­gan­de be­hov räk­nas ock­så att kun­na kom­mu­ni­ce­ra med and­ra.

Du kan även ha rätt till per­son­lig as­si­stans för and­ra per­son­li­ga be­hov i var­da­gen om du be­hö­ver hjälp med de grund­läg­gan­de be­ho­ven.

Det kan till ex­em­pel va­ra att ta hand om ditt hem, för­flyt­ta dig el­ler att del­ta i oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

Bå­de vux­na och barn kan få per­son­lig as­si­stans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden