Mitt i Upplands Väsby

”Vi som ut­sätts mås­te ve­ta vå­ra rät­tig­he­ter”

40 unga sam­la­des för att pra­ta om po­lis­ar­be­tet

- Text: Pet­ter Beck­man Crime · Sedan · Mark Martin · United States of America · Emma Marrone · Robin

Sa­mi, 16, kom­mer ut från ba­ge­ri­et och blir upp­ställd mot en vägg. För­ra vec­kan sam­la­des ett 40-tal ung­do­mar i Skär­hol­men för att lä­ra sig om si­na rät­tig­he­ter. ”Det är in­te ok att det här blir nor­ma­li­se­rat”, sä­ger de.

Kloc­kan är 16.29 på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen och Sa­mi, 16, har va­rit in­ne på ba­ge­ri­et i Bredängs cent­rum på väg hem från sko­lan.

I sam­ma ögon­blick som han kli­ver ut blir han fast­ta­gen av två po­lis­män, som raskt le­der iväg ho­nom runt hör­net och stäl­ler upp ho­nom mot väg­gen.

Allt sker fram­för ögo­nen på Mitt i:s re­por­ter, som stämt träff med någ­ra kil­lar i Bredäng för att pra­ta om re­la­tio­nen mel­lan po­li­sen och ung­do­mar­na.

Den ena po­li­sen vi­si­te­rar Sa­mi, tar ett fo­to och be­ord­rar ho­nom att stå kvar i ett par mi­nu­ter. Se­dan släpps han och po­lis­män­nen åker sin väg. För­kla­ring­en?

– Det var in­te helt glas­klart. De sa att jag ha­de li­ka­da­na rän­der på byx­or­na som en per­son som ha­de sprung­it runt i ett ga­rage, sä­ger Sa­mi och ler li­te. Han är in­te sär­skilt upp­rörd.

– Det här hän­der oss var­je dag. Och vär­re sa­ker ock­så. Förs­ta gång­er­na blir man arg, men sen or­kar man in­te het­sa upp sig. Man vet att man i al­la fall in­te kan gö­ra någon­ting, de har he­la mak­ten.

Kom­pi­sar­na Alex och Mo­ham­med,

17 år, har bli­vit vi­si­te­ra­de många gång­er. Bå­da går på gym­na­si­et, ing­en av dem har nå­got med drog­han­deln att gö­ra, sä­ger de, den som po­li­sen vill kom­ma åt.

– Jag har bli­vit ned­tryckt i en bil, po­li­ser har kal­lat mig n-or­det, de kan sä­ga sa­ker som ”vil­ka fu­la skor du har”, ba­ra för att pro­vo­ce­ra. Re­na mobb­ning­en ibland, sä­ger Alex.

– Och om man sä­ger nå­got till­ba­ka blir det ba­ra vär­re. Man vet att de ald­rig be­hö­ver stå till svars. Man slu­tar till slut att bry sig.

Men den­na ”nor­ma­li­se­ring”

är in­te alls okej, tyc­ker Em­ma Do­min­gu­ez, en­ga­ge­rad i det nya nät­ver­ket 127 Fo­rum.

– Det är in­te ”skit sam­ma” att ung­do­mar upp­le­ver sig så orätt­vist be­hand­la­de. Vi som bor här är män­ni­skor och vi har rät­tig­he­ter, sä­ger hon.

Kväl­len in­nan var Em­ma Do­min­gu­ez med och or­ga­ni­se­ra­de ett sam­talscafé i kul­tur­hu­set Folk i Skär­hol­men, med ru­bri­ken Ras­pro­fi­le­ring som loc­ka­de ett 40-tal ung­do­mar från om­rå­det.

Alex och Mo­ham­med från Bredäng var där. Två ju­ris­ter del­tog som ex­per­ter för att pra­ta om la­gar och rät­tig­he­ter.

– Po­li­sen är otro­ligt vik­tig för vår trygg­het. Men unga be­hö­ver ock­så ha kun­skap och rätt verk­tyg, sa Ro­bin

Ay­gun, en av or­ga­ni­sa­tö­rer­na.

Ju­ris­ten Mar­tin And­ria, själv upp­vux­en i om­rå­det, kon­sta­te­ra­de att all slags dis­kri­mi­ne­ring är för­bju­den i grund­la­gen.

– Det går in­te att tit­ta in po­li­ser­nas hu­vu­den och se om de är ra­sis­ter el­ler in­te. Det bäs­ta är att age­ra sak­ligt, då ökar chan­sen att po­li­sen gör det ock­så, sa han.

Mar­tin And­ri­as främs­ta

råd var att man ska för­sö­ka fil­ma el­ler spe­la in ljud med mo­bi­len vid ett po­li­sin­gri­pan­de, vil­ket man ock­så har lag­lig rätt att gö­ra.

Ra­mi Al-Kha­mi­si, från or­ga­ni­sa­tio­nen Rö­rel­seju­ris­ter, be­rät­ta­de om Cop­watch, en mo­dell som finns bland an­nat i USA, där fri­vil­li­ga ak­ti­vis­ter hål­ler koll på att po­li­ser­na gör sitt jobb kor­rekt.

– Grun­den för ett bra po­lis­ar­be­te är att män­ni­skor kän­ner sig rätt­vist be­hand­la­de. Om de be­mö­ter folk på ett sätt som för­stär­ker vi-och-dom-upp­del­ning­en, hur ef­fek­tivt blir det?, frå­ga­de han.

Alex, 17, tyc­ker att Cop­watch lå­ter som en per­fekt lös­ning:

– Det be­hövs nå­got som på­min­ner po­li­sen om att de mås­te föl­ja la­gen. Vi be­gär ing­et ext­ra, ba­ra att bli be­hand­la­de som al­la and­ra, som en del av sam­häl­let, sä­ger han.

Fot­not: Sa­mi, Alex och Mo­ham­med he­ter nå­got an­nat i verk­lig­he­ten.

Det är in­te ”skit sam­ma” att ung­do­mar upp­le­ver sig så orätt­vist be­hand­la­de.

 ?? FO­TO: PET­TER BECK­MAN FO­TO: PET­TER BECK­MAN ?? ETTSTHLM.
ETTSTHLM. 15 ok­to­ber. 22 ok­to­ber.
OND CIRKEL. ”De yng­re kil­lar­na ser hur vi blir be­hand­la­de av po­li­sen. Då föds det här ha­tet och vi-och-dom-käns­lan hos dem ock­så”, sä­ger Alex och Mo­ham­med, 17.
FO­TO: PET­TER BECK­MAN FO­TO: PET­TER BECK­MAN ETTSTHLM. ETTSTHLM. 15 ok­to­ber. 22 ok­to­ber. OND CIRKEL. ”De yng­re kil­lar­na ser hur vi blir be­hand­la­de av po­li­sen. Då föds det här ha­tet och vi-och-dom-käns­lan hos dem ock­så”, sä­ger Alex och Mo­ham­med, 17.
 ??  ?? SAM­LAS. Mö­tes­le­da­ren Ness Ha­kin bad ung­do­mar­na de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter.
SAM­LAS. Mö­tes­le­da­ren Ness Ha­kin bad ung­do­mar­na de­la med sig av si­na er­fa­ren­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden