Mitt i Upplands Väsby

Var och en för sig – och Gud mot al­la

En smi­dig mist­lur. Ett brett le­en­de. Se där – allt du be­hö­ver för att över­le­va i den nya Stock­holms­tra­fi­ken!

- Stockholm · Emmett Till

Se­dan tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el

Helldén lan­se­ra­de sin mil­jard­sats­ning på att gö­ra Stock­holm till cy­kel­stad har myc­ket i trans­port­mil­jön för­änd­rats. Sär­skilt för­hål­lan­det mel­lan oli­ka tra­fi­kant­grup­per – bi­lis­ter, fot­gäng­a­re, elspar­ka­re och cy­klis­ter – al­la är miss­nöj­da och för­ban­na­de, om än på oli­ka sätt.

I hund­ra­tals in­sän­da­re och de­battar­tik­lar skälls på än den ena el­ler and­ra grup­pen.

Pa­ral­lellt pra­tar vå­ra po­li­ti­ker om att ”al­la mås­te vi­sa hän­syn” och ja­da ja­da.

Det fun­kar in­te.

Det är re­dan krig, och då gäl­ler var och en för sig och Gud mot al­la.

Där­för lan­se­rar jag

mig i dag som ta­les­man för den kans­ke värst drab­ba­de tra­fi­kant­grup­pen: ”Old School Bi­kers”. Vi som cyklar i fem till fem­ton kilo­me­ter i tim­men. Det är vi som minns när po­li­sen kom till skol­går­den var­je ter­mins­start och kol­la­de cyk­lar­na. Till ex­em­pel att man ha­de ring­kloc­ka, brom­sar och fun­ge­ran­de ly­se.

Det till­hör pa­le­on­to­lo­gin i dag. Prö­va en cy­kel­tur Folkun­ga­ga­tan ner och ut över Dan­vik­stulls­bron en fre­dags­ef­ter­mid­dag. Upp­lev ett par, tre kri­tis­ka blod­trycks­fall när du blir om­körd på fel si­da av av fem ”New School Bi­kers” på väg till Sjösta­den, ef­ter af­ter work i stan med tre–fy­ra järn un­der bad­dräk­ten. I sex­tio knyck.

Sär­skilt spän­nan­de blir det vid den pas­sage där vi al­la ska mö­ta fot­gäng­a­re och de­la typ 130 cm kör­ba­na – det är då jag näs­tan blir pingst­vän och ta­lar i tung­or.

Men, som sagt kri­get är här,

och nu har jag rus­tat mig:

På pa­ket­hål­la­ren har jag sur­rat ett ca en me­ters järn­rör, på bred­den då. Kom­plet­te­rat med en röd flag­ga från Bau­haus som sig­na­le­rar bred last – jag är ju ba­ra på väg, in­te ag­gres­siv.

På sty­ret: En li­ten smi­dig mist­lur, in­te stör­re än en spray­burk. Finns på Er­lands­sons bryg­ga. 120 de­ci­bel, typ.

”New school bi­kers” bru­kar

hål­la un­dan för järn­rö­ret, men om de smi­ter för nä­ra sig­na­le­rar jag med mist­lu­ren och ser ibland Lycra­byx­or­na by­ta färg.

När de vän­der sig om – ett brett och glatt le­en­de! Här är jag!

Fot­gäng­a­re som går fy­ra i bredd med barn­vag­nar får den snäl­la ring­kloc­kan först – men när de in­te hör el­ler reagerar – mist­lu­ren. Igen, vik­tigt med ett stort le­en­de! Sam­ma sak när jag pas­se­rar jog­gan­de döv­lu­rar som har da­gens fjär­de pod i öro­nen.

Så över­le­ver jag ut­an kol­li­sio­ner! Fö­re­trä­da­re för and­ra tra­fi­kan­ter får skic­ka in si­na eg­na tips. Fri­dens lil­jor!

När de vän­der sig om – ett brett och glatt le­en­de! Här är jag!

 ??  ?? AR­NE HÖÖK
Gäst­krö­ni­kör, tid­nings­mur­vel och stock­hol­ma­re, job­ba­de ti­di­ga­re på bland an­nat Af­ton­bla­det i 25 år.
AR­NE HÖÖK Gäst­krö­ni­kör, tid­nings­mur­vel och stock­hol­ma­re, job­ba­de ti­di­ga­re på bland an­nat Af­ton­bla­det i 25 år.
 ?? FO­TO: CÉCILE EVERETT ?? DET GÅR UN­DAN I LYCRA. Ar­ne Höök ger si­na bäs­ta tips för att över­le­va i tra­fi­kant­kri­get.
FO­TO: CÉCILE EVERETT DET GÅR UN­DAN I LYCRA. Ar­ne Höök ger si­na bäs­ta tips för att över­le­va i tra­fi­kant­kri­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden