Mitt i Upplands Väsby

Här spri­der tu­sen­tals led­lam­por jul­stäm­ning

Ing­en jul­mark­nad – men ad­vents­be­lys­ning och gran

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Stefan Liv · Jack Welch

En tolv me­ter hög gran från Jämt­land och tu­sen­tals led­lam­por. Den ef­ter­läng­ta­de jul­be­lys­ning­en i Järn­vägspar­ken är på plats.

Det blir ing­en jul­mark­nad i Järn­vägspar­ken i år. För­ra årets till­ställ­ning med mark­nads­stånd, tom­tar och ak­ti­vi­te­ter upp­skat­ta­des av många Väs­by­bor, men i år sat­te pan­de­min stopp för fest­lig­he­ter­na.

– Liv och häl­sa mås­te sät­tas främst. Och även om det är trå­kigt att vi in­te kan ha en tra­di­tio­nell jul­mark­nad tror jag att det är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att till­va­ra­ta al­la ljus­glim­tar vi kan få, sä­ger Am­ra Bar­lov Lin­dqvist, vd på Väsbyhem som ar­ran­ge­ra­de jul­mark­na­den i sam­ar­be­te med kom­mu­nen.

Di­rek­tim­por­te­rad

Just ljus är nå­got man i stäl­let sat­sar på. För­ra tors­da­gen sat­te ute­mil­jö­vär­dar­na, för and­ra året i rad, upp tu­sen­tals led­lam­por i Järn­vägspar­ken strax in­till Väs­by station. Och för att ska­pa ex­tra jul­stäm­ning har de även rest en tolv me­ter hög gran, ”di­rek­tim­por­te­rad” från Jämt­land.

– Nu ska vi ba­ra få ord­ning på de sista lam­por­na ock­så, sä­ger ute­mil­jö­vär­den Jen­ny Welch.

Beund­ran­de be­sö­ka­re

En av de förs­ta på plats att be­und­ra belys­ning­en var Väs­by­bon Sil­va­na So­ta, på väg hem från job­bet som mo­dersmåls­lä­ra­re i al­bans­ka.

– Det är jät­te­fint! Det be­hövs verk­li­gen ljus och vär­me i des­sa ti­der, sä­ger hon.

Am­ra Bar­lov Lin­dqvist hål­ler med.

– Nu mer än nå­gon­sin ti­di­ga­re be­hö­ver vi al­la få kän­na hopp i mörk­ret. Om vi på Väsbyhem kan bi­dra ge­nom att ska­pa en ljus och stäm­nings­full ut­om­hus­mil­jö där många män­ni­skor rör sig dag­li­gen, så är det myc­ket värt för oss.

I an­slut­ning till att park­be­lys­ning­en tän­des släpp­tes även täv­ling­en Ad­vents­jak­ten, en slags di­gi­tal tips­pro­me­nad, till Väs­by­hems hy­res­gäs­ter.

– Ad­vents­jak­ten är en di­gi­tal ut­om­hus­ak­ti­vi­tet i fy­ra etap­per som på­går fram till jul. Den be­står av frå­gor som be­sva­ras via en app i te­le­fo­nen, sä­ger Ka­ta­ri­na Anund, mark­nads- och ut­veck­lings­chef på Väsbyhem.

Det be­hövs verk­li­gen ljus och vär­me i des­sa ti­der.

 ??  ??
 ?? FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? LJUS. Väs­by­bon Sil­va­na So­ta pas­sa­de på att nju­ta.
FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON LJUS. Väs­by­bon Sil­va­na So­ta pas­sa­de på att nju­ta.
 ?? FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? KLART. Ute­mil­jö­vär­dar­na Ma­de­le­ne Däl­je­mar, Jen­ny Welch och Joakim Oderstad har haft någ­ra da­gars jobb med att sät­ta upp all be­lys­ning.
FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON KLART. Ute­mil­jö­vär­dar­na Ma­de­le­ne Däl­je­mar, Jen­ny Welch och Joakim Oderstad har haft någ­ra da­gars jobb med att sät­ta upp all be­lys­ning.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? LJUS. Järn­vägspar­ken glitt­rar av ljus.
FOTO: PRIVAT LJUS. Järn­vägspar­ken glitt­rar av ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden