Mitt i Upplands Väsby

Rivjärns­da­mer från Väs­by med i Lan­det runt.

Vir­ka­de kom­pi­sar­na och pro­gram­le­da­ren – ham­na­de i tv

- Char­lot­te Ar­weds­son 070-787 20 78 char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Calamity Jane · Upplands Vasby · Henrik Kruusval

Det bör­ja­de med en bu­tiks­ut­för­sälj­ning och slu­ta­de med med­ver­kan i ”Lan­det runt”. Häng med i histo­ri­en om hur tolv rivjärns­da­mer från Upp­lands Väs­by blev tv-kän­di­sar.

Eva Eriks­son är med si­na 72 år en av de yng­re i Hjär­tLung­för­e­ning­ens hant­verks­grupp i Upp­lands Väs­by.

De tolv da­mer­na i – den älds­ta 94 – träf­fas en gång i vec­kan för att till­ver­ka oli­ka als­ter till för­e­ning­ens år­li­ga jul­mark­nad. Men i år har pan­de­min satt stopp för verk­sam­he­ten.

Fyn­da­de

I bör­jan av au­gusti ord­na­de hon dock sin tra­di­tio­nel­la ”Eva-lunch” – den­na gång ut­om­hus i Blå par­ken – där al­la del­ta­ga­re fick varsin gå­va.

– När Coop i Väs­by cent­rum skul­le stänga i ju­ni och sål­de ut sitt bu­tiksla­ger fyn­da­de min man Tommy ett an­tal rivjärn, och tänk­te li­te skämt­samt att en del da­mer kal­las ”rivjärn”, be­rät­tar Eva Eriks­son.

Hon be­stäm­de sig då för att vir­ka de tolv da­mer­na i grup­pen, al­la med ka­rak­tä­ris­tis­ka drag och fa­vo­rit­färg på klä­der­na, med rivjärn som krop­par.

– Jag bör­ja­de med Ja­ne, med den lju­sa svan­sen bak. Jag fick till hu­vu­det, men krop­pen fick jag re­pa upp ett par gång­er in­nan det blev bra.

Var­je doc­ka tog ung­e­fär en vec­kas kvälls­jobb att gö­ra. Se­dan fick al­la gis­sa vil­ken doc­ka som var vil­ken per­son.

– Det var in­te al­la som gis­sa­de rätt, sä­ger Eva och skrat­tar.

Kän­da från tv

När al­la tolv i grup­pen fått si­na rivjärns­da­mer fanns det ett rivjärn kvar. Och när Eva tit­ta­de på ”Lan­det runt” kom hon på det: Hon skul­le vir­ka en rivjärns­ver­sion av pro­gram­le­da­ren, Hen­rik Kru­us­val.

– Han nappade och vi­sa­de upp sin doc­ka och al­la vå­ra rivjärns­da­mer i tv. Så ro­ligt! Och det ver­kar va­ra många som har sett pro­gram­met, vi har fått så myc­ket po­si­ti­va re­ak­tio­ner, sä­ger Eva.

Men är da­mer­na rik­ti­ga rivjärn?

– In­te i nor­ma­la fall. Men om det be­hövs kan de va­ra det!

 ?? FOTO: SKÄRMDUMP/SVT ?? RIVJÄRN. Pro­gram­le­da­ren Hen­rik Kru­us­val vi­sar Väs­by­bon Eva Eriks­sons ”RivjärnsHe­n­rik” i tv-pro­gram­met ”Lan­det runt”.
FOTO: SKÄRMDUMP/SVT RIVJÄRN. Pro­gram­le­da­ren Hen­rik Kru­us­val vi­sar Väs­by­bon Eva Eriks­sons ”RivjärnsHe­n­rik” i tv-pro­gram­met ”Lan­det runt”.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? HE­LA GÄNG­ET. Git­tan, Ingrid, Ing­e­gerd, Lei­la, Ka­rin, Kerstin, Eva, Ja­ne, Gun, Siv, Gus­si och Ani­ta.
FOTO: PRIVAT HE­LA GÄNG­ET. Git­tan, Ingrid, Ing­e­gerd, Lei­la, Ka­rin, Kerstin, Eva, Ja­ne, Gun, Siv, Gus­si och Ani­ta.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? VIRKAT. Eva och Tommy Eriks­son med si­na re­spek­ti­ve ”rivjärns­da­mer”. Jo, Tommy fick en han ock­så.
FOTO: PRIVAT VIRKAT. Eva och Tommy Eriks­son med si­na re­spek­ti­ve ”rivjärns­da­mer”. Jo, Tommy fick en han ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden