Mitt i Upplands Väsby

För­längt be­söks­stopp på äldre­bo­en­den

- Upplands Vasby

VÄS­BY. Upp­lands Väs­by har fort­satt be­söks­stopp på kom­mu­nens äldre­bo­en­den. Be­slu­tet gäl­ler till den 20 de­cem­ber.

De kom­mu­na­la äldre­bo­en­de­na i Väs­by har haft be­söks­stopp se­dan den 13 no­vem­ber. Bak­grun­den till be­slu­tet var den ökan­de smitt­sprid­ning­en i re­gi­o­nen.

Nu har om­sorgs­nämn­den be­slu­tat att för­länga be­söks­stop­pet till den 20 de­cem­ber. Syf­tet är att skyd­da de äld­re och of­ta skö­ra som bor på vå­ra bo­en­den.

De pri­va­ta äldre­bo­en­de­na har valt att föl­ja kom­mu­nens in­rikt­ning.

Det finns, lik­som vid ti­di­ga­re be­söks­stopp, möj­lig­het att gö­ra un­dan­tag vid sär­skil­da skäl.

 ?? FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? BARNRÅDET. Från väns­ter: Cha­nel, El­sa, Fa­zil, Mat­heus, Ju­ni, Ken­de och Ma­ria på Skogs­bry­net.
FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN BARNRÅDET. Från väns­ter: Cha­nel, El­sa, Fa­zil, Mat­heus, Ju­ni, Ken­de och Ma­ria på Skogs­bry­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden