Mitt i Upplands Väsby

Sym­tom­fria barn ska stan­na hem­ma

- Mi­chael Toll

Folk­hälso­myn­dig­he­ten me­nar nu att sym­tom­fria barn ska hål­las hem­ma från sko­la och för­sko­la, om nå­gon an­nan i fa­mil­jen är smit­tad.

Ti­di­ga­re har barn som bott med för­äld­rar, an­hö­ri­ga el­ler sys­kon som va­rit smit­ta­de med co­vid- 19 va­rit tvung­na att gå till sko­lan. Det har ska­pat en oro bland lä­ra­re och ele­ver i sko­lan och klass­rum­men. Nu änd­rar Folk­hälso­myn­dig­he­ten si­na re­kom­men­da­tio­ner.

– För­änd­ring­en syf­tar till att ska­pa lugn och ar­bets­ro, och till att möj­lig­gö­ra att fo­kus läggs på det pe­da­go­gis­ka ar­be­tet i sko­lan. Vi hop­pas att re­kom­men­da­tio­nen kan stil­la den oro som vi vet att många lä­ra­re och an­nan per­so­nal har känt kring att ta emot barn med co­vid-19 hos nå­gon i hem­met, sä­ger Brit­ta Björk­holm, av­del­nings­chef på Folk­hälso­myn­dig­he­ten, i ett press­med­de­lan­de. Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Jo­han­na Jaa­ra Åstrand väl­kom­nar be­ske­det.

”An­strängd”

– Det är ett myc­ket väl­kom­met be­sked. Si­tu­a­tio­nen i sko­lor­na och för­sko­lor­na är myc­ket an­strängd. Si­tu­a­tio­nen bland de fris­ka lä­rar­na är myc­ket tuff. De be­hö­ver få fo­ku­se­ra på un­der­vis­ning­en och ele­ver­nas lä­ran­de ut­an oro för att själv bli smit­ta­de, sä­ger hon till Ekot.

FHM häv­dar fort­fa­ran­de att barn in­te är dri­van­de i smitt­sprid­ning­en. De be­dö­mer in­te att den­na åt­gärd kom­mer att ha nå­gon av­gö­ran­de ef­fekt på smitt­sprid­ning­en i sko­la el­ler sam­häl­let i öv­rigt.

– Men vi vet att det rå­der en stor oro, samt att smit­tan sprids bland lä­rar­na. Det här be­ske­det kan lät­ta li­te på oron, sä­ger Jo­han­na Jaa­ra Åstrand.

 ??  ?? Lä­rar­för­bun­det är po­si­tivt till be­ske­det.
Lä­rar­för­bun­det är po­si­tivt till be­ske­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden