Mitt i Upplands Väsby

MP så­gar al­li­an­sens kli­mat­ar­be­te re­jält

”Mä­ta, rap­por­te­ra och fö­re­slå för­änd­ring­ar”

- Char­lot­te Ar­weds­son Ecology · Green Party · Sweden

Väs­by­al­li­an­sen pri­o­ri­te­rar in­te kom­mu­nens kli­mat­ar­be­te. Det tyc­ker Mil­jö­par­ti­et, som ef­ter­ly­ser en kli­mat­bud­get.

I en in­ter­pel­la­tion till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Christi­ne Hane­falk (M) vill Ma­ria Tu­vesson (MP) ha svar på var­för Väs­bys ener­gi- och kli­mat­ar­be­te ”står och stam­par”.

– Vi är mitt i en kli­mat­kris och långt ifrån må­len om det fos­sil­fria sam­häl­let. Mil­jö­par­ti­et vill ha ett sys­te­ma­tiskt ar­be­te för att nå Väs­bys över­gri­pan­de kli­mat­mål och en kli­mat­bud­get i vil­ken vi kan mä­ta, rap­por­te­ra och fö­re­slå för­änd­ring­ar, sä­ger hon.

Hon pe­kar på att kom­mu­nen ska ver­ka för att ut­släp­pen av växt­hus­ga­ser per Väs­by­bo ska mins­ka till högst 3,3 ton kol­di­ox­id till år 2040 och ut­i­från ett kon­sum­tions­per­spek­tiv ska ut­släp­pen mins­ka till högst 0,5 ton kol­di­ox­id per in­vå­na­re.

– Det här ar­be­tet går all­de­les för lång­samt. Ju mer sty­ret skju­ter upp nu, desto mer be­hö­ver vi se­dan gö­ra på kor­ta­re tid.

Det här ar­be­tet går all­de­les för lång­samt.

Håll­ba­ra bo­stä­der

Hon vill se att bo­stä­der byggs håll­bart, att kom­mu­nen ar­be­tar mer med kli­mats­mart mat ( fler tillag­nings­kök i sko­lor­na, till ex­em­pel) och mo­bi­li­tets­tjäns­ter.

– Jag sä­ger in­te att vi ska ta bort bi­len, men vi kan sat­sa mer på bil­poo­ler. Kom­mu­nens bil­pool kan till ex­em­pel gö­ras till­gäng­lig för all­män­he­ten.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Christi­ne Hane­falk (M) på­pe­ka­de på se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge att kom­mu­nen ak­tivt job­bar med att mins­ka slö­se­ri med mat och ener­gi.

– Väsbyhem har just star­tat en bil­pool i Sig­ma, vi ut­re­der mo­bi­li­tets­hus och cy­kel­poo­ler. Vi hål­ler på ett pro­jekt för att sa­ne­ra de pcb­för­ore­ning­ar som fun­nits kring Mes­sing­en och ar­be­tat med grund­vat­ten­frå­gan.

Hon hål­ler dock med om att det blir svårt att upp­nå mil­jömå­len till 2040.

– Vi be­hö­ver gö­ra mer i bå­de Sve­ri­ge och i värl­den.

Ener­gi- och kli­matstra­te­gi Vad gäl­ler för­sla­get att upp­rät­ta en kli­mat­bud­get för Väs­by sä­ger hon sig in­te va­ra ”prin­ci­piellt emot det­ta”.

– Men då mås­te man ve­ta vil­ka åt­gär­der en så­dan plan skul­le in­ne­hål­la. Vi får in­te glöm­ma att vi har and­ra stra­te­gi­do­ku­ment där mil­jö­ar­be­te be­drivs. I kom­mun­sty­rel­sens verk­sam­hets­plan för 2021 lig­ger ett upp­drag om att re­vi­de­ra kom­mu­nens ener­gi- och kli­matstra­te­gi.

 ?? FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ?? ( MP). Ma­ria Tu­vesson, grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Väs­by, vill få fart på mil­jö- och kli­mat­ar­be­tet i kom­mu­nen.
FOTO: UPP­LANDS VÄS­BY KOM­MUN ( MP). Ma­ria Tu­vesson, grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Väs­by, vill få fart på mil­jö- och kli­mat­ar­be­tet i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden