Mitt i Upplands Väsby

Nor­rort får 64 nya po­lisas­si­sten­ter

- To­mas Stark Char­lot­te Ar­weds­son Crime · Incidents · Stockholm · Gotland · Sweden · Upplands Vasby

UPP­LANDS VÖSBY

64 nya po­lisas­si­sten­ter har nu bör­jat i Po­lis­om­rå­de Nord, där Upp­lands Väs­by in­går. Op­po­si­tions­rå­det Mat­hi­as Boh­man (S) är glad över till­skot­tet men ef­ter­ly­ser även en po­lis­sta­tion till kom­mu­nen.

– De nya po­li­ser­na är ett myc­ket väl­kom­met till­skott som kom­mer att gö­ra skill­nad i vå­ra lo­kal­po­lis­om­rå­den, sä­ger re­gi­onpo­lis­chef Mats Löfving i ett ut­ta­lan­de på po­li­sens hem­si­da.

– Vi be­hö­ver fler po­li­ser till re­gi­on Stock­holm, fram­för allt lo­kalt och nä­ra med­bor­gar­na, in­te minst ef­tersom vi är den en­da re­gi­o­nen i lan­det som har fär­re po­li­ser nu jäm­fört med 2015.

To­talt bör­ja­de 160 ny­ut­bil­da­de po­li­ser si­na jobb i re­gi­on Stock­holm och Got­land i vec­kan. Flest får nor­rort, 64, me­dan Stock­holm syd får 55, Stock­holm ci­ty 38 och Got­land 3.

Sam­man­lagt gjor­de gjor­de nä­ra 600 nya po­li­ser sin förs­ta dag på job­bet. Näs­ta år ska yt­ter­li­ga­re cir­ka 1 400 po­li­ser till­kom­ma.

Re­ge­ring­ens mål är 10 000 fler po­li­san­ställ­da 2024 jäm­fört med 2016. Sve­ri­ge har i dag 20 900 po­li­ser, in­klu­si­ve po­li­sa­spi­ran­ter, vil­ket är fler än nå­gon­sin

”Myc­ket ef­ter­läng­ta­de”

– Vi Väs­by­bor är själv­klart gla­da åt för­stärk­ning­en, sä­ger Mat­hi­as Boh­man (S), op­po­si­tions­råd i Upp­lands Väs­by.

– På läng­re sikt be­hö­ver po­li­sen kom­bi­ne­ra en ökad när­va­ro på ga­tor och torg i Väs­by med att på nytt öpp­na en po­lis­sta­tion här. En så­dan be­hövs i en kom­mun med när­ma­re 50 000 in­vå­na­re. Kom­mun­led­ning­en be­hö­ver å sin si­da in­ve­ste­ra mer i fö­re­byg­gan­de ar­be­te för att stop­pa re­kry­te­ring­en av brotts­ling­ar.

NYA PÅ JOB­BET.

Vi Väs­by­bor är själv­klart gla­da åt för­stärk­ning­en.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? 64 po­lisas­si­sten­ter gör sin förs­ta dag hos Nor­rortspo­li­sen den 23 no­vem­ber.
Mat­ti­as Bo­man.
FOTO: MOSTPHOTOS 64 po­lisas­si­sten­ter gör sin förs­ta dag hos Nor­rortspo­li­sen den 23 no­vem­ber. Mat­ti­as Bo­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden