Mitt i Upplands Väsby

Upp­täck­ten: NK:s jul­skylt­ning ton­döv

- Mi­chael Toll mi­chael.toll@mit­ti.se Good News

NK:s jul­skylt­ning är vi­da be­römd. Men i år tram­pa­de de i kla­ve­ret.

När Ida Lun­dén, 49, var in­ne i stan på ett ären­de pas­sa­de hon på att ta en pro­me­nad för­bi NK och de­ras klas­sis­ka jul­skylt­ning.

– Jag gick och tit­ta­de i fönst­ren. I ett av dem såg jag ett not­blad till Gustaf Nordqvists klas­sis­ka ”Jul, jul, strå­lan­de jul”, sä­ger hon.

Men det var nå­got som in­te stäm­de.

– No­ter­na såg verk­li­gen fi­na ut i skylt­fönst­ret. Det var jät­te­fint gjort så ing­en skug­ga ska fal­la över NK. Men de som kan no­ter såg att det var helt fel, sä­ger Ida.

Det ska tilläg­gas att Ida Lun­dén har hål­lit på med mu­sik i he­la sitt liv, gått el­va år på Mu­sik­hög­sko­lan och ar­be­tar idag som ton­sät­ta­re.

Det var ing­et fel på hur no­ten såg ut. Men den ha­de ham­nat helt fel.

”Bajs i stäl­let för kär­lek” Ida tog en bild på no­ter­na och ma­ta­de se­na­re in dem i ett not­skriv­nings­pro­gram. Även för den ton­dö­ve stod det klart att nå­got skor­ra­de falskt.

– Det var ing­et fel på hur no­ten såg ut. Men den ha­de ham­nat helt fel. Det är ung­e­fär som om man ri­tar ett vac­kert ki­ne­siskt tec­ken som be­ty­der kär­lek, men rå­kar ri­ta det li­te an­norlun­da så att det i stäl­let be­ty­der bajs, sä­ger Ida.

En­ligt NK var kla­vi­a­tu­ret il­lu­stre­rat för hand och då ha­de någ­ra av no­ter­na ham­nat på fel notrad.

”Nu är det ju­ste­rat och man kan sjunga med i Jul, jul, strå­lan­de jul vid vår jul­skylt­ning ut­an risk för att det ska lå­ta to­kigt”, häl­sar NK i ett mejl.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? LÅT FELET VA­RA KVAR! ”Många mu­si­ker vil­le kom­ma dit och spe­la. NK ska va­ra gla­da att de skrev fel”, sä­ger Ida Lun­dén.
FOTO: PRIVAT LÅT FELET VA­RA KVAR! ”Många mu­si­ker vil­le kom­ma dit och spe­la. NK ska va­ra gla­da att de skrev fel”, sä­ger Ida Lun­dén.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden