Mitt i Upplands Väsby

Här var det bal­kong­häng med jul­mu­sik

- Char­lot­te Ar­weds­son GRAN­NAR. Mary Martin · Robert Miles

VÄS­BY

Nya ti­der krä­ver nya tra­di­tio­ner. I Brf Su­se­bo­par­ken, där mer än hälf­ten av de bo­en­de är 60-plus­sa­re, kom man på en ly­san­de idé för att bry­ta de äl­dres iso­le­ring un­der pan­de­min.

Kanske kan det in­spi­re­ra fler att gö­ra nå­got lik­nan­de

I van­li­ga fall fi­rar bo­stads­rätts­för­e­ning­en Su­se­bo­par­ken i cen­tra­la Väs­by in ad­vent med glögg på går­den. Men ic­ke i år.

– Vi fick stäl­la in dels vå­ra tra­di­tio­nel­la glöggträf­far trapp­hus­vis, dels glöggträf­fen på går­den i sam­band med att vi tän­der gra­nen och julslä­den, sä­ger ord­fö­ran­de Gu­nil­la Rid­ström.

De bjöd i stäl­let in två mu­si­ker som spe­la­de julsång­er på går­den. De som bor i för­e­ning­en var med från si­na jul­pif­fa­de bal­kong­er.

– Det var myc­ket uppskattat. Kanske kan det in­spi­re­ra fler att gö­ra nå­got lik­nan­de, sä­ger Gu­nil­la Rid­ström.

Eve­ne­mang­et upp­skat­ta­des även av mu­si­ker­na Mar­tin Ös­ter­gren och Tit­ti Hve­na­re.

– Al­la vå­ra spel­ning­ar har va­rit in­ställ­da un­der en läng­re tid så där­för var det fan­tas­tiskt att få kom­ma ut och mö­ta publik. En an­norlun­da upp­le­vel­se att få spe­la och sjunga för män­ni­skor i en bo­stads­rätts­för­e­ning ut­om­hus på de­ras gård. Fint att få bi­dra till att spri­da li­te gläd­je, sä­ger de.

Iso­le­ring­en och en­sam­he­ten un­der pan­de­min är svår, sär­skilt för de äld­re. I för­e­ning­en är näs­tan hälf­ten av de knappt 60 lä­gen­hets­in­ne­ha­var­na 60-plus­sa­re.

Un­der vå­ren ord­na­de för­e­ning­en där­för även träf­far ute på går­den. Var­je tis­dag kloc­kan 13 var det sam­ling.

– Det har va­rit helt fan­tas­tiskt un­der­bart och vik­tigt att kun­na träf­fa gran­nar och pra­ta av sig om co­ro­nalä­get och li­vet i stort, sä­ger Re­na­te Mi­les och Mar­ga­re­ta Gustavs­son, som bor i för­e­ning­en.

UT­OM­HUS.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? Re­na­te Mi­les och Mar­ga­re­ta Gustavs­son var myc­ket nöj­da. ”Det var stäm­nings­fullt att från vår bal­kong få nju­ta av medryc­kan­de julsång­er som vi kun­de sjunga med i.”
FOTO: PRIVAT Re­na­te Mi­les och Mar­ga­re­ta Gustavs­son var myc­ket nöj­da. ”Det var stäm­nings­fullt att från vår bal­kong få nju­ta av medryc­kan­de julsång­er som vi kun­de sjunga med i.”
 ?? FOTO: PRIVAT ?? Fa­mil­jen Bhat­tar­char­jee tyck­te det här var den bäs­ta da­gen se­dan de kom till Sve­ri­ge. ”Stäm­ning­en var helt otro­lig, så kul att så många kom ut.”
FOTO: PRIVAT Fa­mil­jen Bhat­tar­char­jee tyck­te det här var den bäs­ta da­gen se­dan de kom till Sve­ri­ge. ”Stäm­ning­en var helt otro­lig, så kul att så många kom ut.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden