Mitt i Upplands Väsby

Quiz. Ser du var jul­gra­nar­na finns i det gam­la Stock­holm?

Nu lac­kar det mot jul och gran­na gra­nar har satts upp runt om i Stock­holm. Men vad kan du om var de här gam­la jul­gra­nar­na står el­ler säljs? Tes­ta di­na kun­ska­per i vårt quiz!

- Quiz: Per Brandt Stockholm · Evert Taube

1 VIL­KEN STATION?

25 vag­nar, full­prop­pa­de med 1 000– 1 500 jul­gra­nar, i var­je, vil­ket är stör­re de­len av 1953 års jul­gra­nar har kom­mit till...

1. Stock­holms söd­ra gods­sta­tion

X. Öst­ra station

2. Lil­je­hol­mens station

2 VIL­KEN STADS­DEL?

Här är jul­grans­för­sälj­ning­en år 1955 i full gång vid Bergs­ga­tan, som lig­ger, ja i vil­ken stads­del?

1. Sö­der­malm

X. Kungs­hol­men

2. Norr­malm

3 VIL­KEN PLATS

En last­bil ful­las­tad med jul­gra­nar re­do att kräng­as till jul­sug­na stock­hol­ma­re kör vid Vin­ter­pa­lat­set, vid...

1. Oden­plan

X. Nor­ra Ban­tor­get

2. Ös­ter­malm­storg

4 VIL­KET NAMN?

Här stå­tar en upp­lyst gran vid den förs­ta jul­skylt­ning­en 1948 vid PUB-hu­set vid Hötor­get. Men vad står PUB för?

1. Per Uno Borg­ström

X. Paul Ulf Ber­gquist

2. Paul Ur­ba­nus Berg­ström

5 VIL­KEN GATA?

Här häng­er det gra­nar i luf­ten över...

1. Drott­ning­ga­tan

X. Malmskill­nads­ga­tan

2. Kla­ra Nor­ra kyr­ko­ga­ta

6 VIL­KEN PLATS?

Här är res­ning­en av jul­gra­nen i full gång vid Slus­sen på 40-ta­let. Men när ska egent­li­gen Nya Slus­sen stå klar?

1. 2022

X. 2025

2. 2028

7 VIL­KET TORG?

En grann gran står re­do att spri­da jul­stäl­ning på ett torg i Gam­la stan, näm­li­gen...

1. Järn­tor­get

X. Mynt­tor­get

2. Stor­tor­get

VIL­KEN PLATS?

8

1960-tal och full fart på jul­grans­för­sälj­ning­en vid...

1. Kar­la­plan

X. Ber­ze­lii Park

2. Norr­malm­storg

VIL­KEN STADS­DEL?

9

En en­sam gran står vid Skep­par Olofs Gränd som lig­ger... ja, var?

1. Djur­gårds­var­vet

X. Skepp­s­hol­men

2. Gam­la stan

10 VIL­KEN FÖREKOMST?

Gra­nen vid järn­tor­get är rest år 1950, men vad av des­sa al­ter­na­tiv ne­dan kan du IN­TE hit­ta vid det tor­get?

1. Börs­hu­set

X. Sta­ty av Evert Tau­be

2. Gam­la Riks­ban­ken

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden