Mitt i Upplands Väsby

Man blir star­ka­re och vå­gar stå upp för sig själv

”Att bar­nen lär sig slåss är in­te det vik­ti­gas­te”

- KA­PAB­LA. Kal­le och Ben­ja­min gil­lar käns­lan. Text & foto: Pet­ter Beck­man Walter Benjamin · Espen Lind

I sko­lan hål­ler de låg pro­fil. På kväl­len, i en käl­la­re, trä­nar Ben­ja­min och Kal­le thai­box­ning. ”Det är så vik­tigt att unga har ett sam­man­hang där de kan stär­ka sin själv­käns­la”, sä­ger mam­man Christi­na som star­tat trä­nings­klub­ben.

Fuk­tig vär­me och sten­hård kon­cent­ra­tion fyl­ler den lil­la käl­lar­lo­ka­len, en trap­pa ner in­ne bland bo­stads­hu­sen i Älv­sjö.

Sla­gen och spar­kar­na träf­far med kraf­ti­ga smäl­lar.

Någ­ra av de äld­re kil­lar­na har hun­nit ut­veck­la en ex­plo­siv styr­ka och trä­na­ren Jo­se­fin Björ­klind Be­nigh vi­sar hur man ska hål­la mit­sar­na – de tjoc­ka, vad­de­ra­de plat­tor­na – för att kun­na ta emot sla­gen ut­an att ar­mar­na fly­ger iväg.

– Det är vik­tigt att ni lä­ser av varand­ra och kom­mu­ni­ce­rar, så att det känns tryggt för al­la när ni är så oli­ka sto­ra, på­min­ner Jo­se­fin.

Hon de­mon­stre­rar en hö­gerkrok i slow mo­tion, hur sla­get ska träf­fa mot­stån­da­rens an­sik­te om det var i verk­lig­he­ten.

– Vi är väl­digt no­ga med att tek­ni­ken ald­rig får an­vän­das ut­an­för lo­ka­len, an­nat än som yt­ters­ta nöd­värn, sä­ger hon.

– Trä­ning är en bra me­di­cin mot ång­est och de­pres­sion. Men om man kom­mer hit för att man är arg och vill slåss, då blir det fel.

Den lil­la trä­nings­klub­ben Stu­dio Mi­mun­do star­ta­des i vå­ras av Christi­na Wal­le­red som är mam­ma till en av kil­lar­na. Christi­na dri­ver till var­dags ett fa­mil­je­dag­hem i när­he­ten med två an­ställ­da.

Klub­ben rik­tar sig till bå­de vux­na, ung­do­mar och barn. Thai­box­ning var­vas med yo­ga.

– Det finns många unga som mår då­ligt idag, som har har di­a­gno­ser och tam­pas med oli­ka pro­blem. Vi vill ska­pa en plats för ge­men­skap där al­la blir sed­da, sä­ger Christi­na Wal­le­red.

Hon vet att det finns kil­lar i grup­pen som har det so­ci­alt tufft i sko­lan, som va­rit ut­sat­ta för våld och mobb­ning.

– Där­för är det så vik­tigt med en trä­nings­form som stär­ker de­ras själv­för­tro­en­de, så att de vå­gar stå upp för sig själ­va och vi­sa tyd­ligt var grän­sen går, sä­ger Christi­na Wal­le­red.

Men hon un­der­stry­ker att det li­ka gär­na kun­de va­ra fot­boll el­ler nå­gon an­nan sport. Att det hand­lar om att lä­ra sig slåss är in­te alls det vik­ti­ga.

– Det bar­nen fram­förallt be­hö­ver är att få en ge­men­skap där man stöt­tar och pep­par varand­ra, där de får po­si­tiv feed­back. Det gör dem star­ka­re bå­de till kropp och själ.

Ben­ja­min Lind och Kal­le Jo­nas­son är bå­da 13 år och bör­ja­de thai­box­as ef­ter som­ma­ren. För dem är det mest av allt en ro­lig trä­nings­form.

– Det är skönt ef­teråt, att man tar ut sig så här myc­ket, sä­ger Ben­ja­min.

– Man går ju in­te hit för att lä­ra sig att skyd­da sig. Man skul­le be­hö­va trä­na i fem-tio år för att bli till­räck­ligt själv­sä­ker, tilläg­ger han.

Ing­en av dem är den kax­i­ga el­ler våld­sam­ma ty­pen. De hål­ler sig på sin kant i sko­lan, be­rät­tar de.

– Jag skul­le ald­rig gå in i en fight, även om jag kanske skul­le kun­na gö­ra det, sä­ger Kal­le.

Om man blev ut­satt för nå­got och skul­le slå till­ba­ka, då skul­le man få väl­digt sto­ra pro­blem.

Får man mer sta­tus om man kan slåss?

– Jag tror in­te det spe­lar så stor roll. Om man blev ut­satt för nå­got och skul­le slå till­ba­ka, då tror jag att man får väl­digt sto­ra pro­blem. De skul­le di­rekt kom­ma med många fle­ra, för att vi­sa att de är star­ka­re än vi, sä­ger Kal­le.

Jo­se­fin Björ­klind Be­nigh tyc­ker att trä­ning­en ger re­sul­tat.

– Det väx­er en styr­ka hos de här kil­lar­na och tje­jer­na. Jag blir helt upp­fylld av att se hur de ut­veck­las. Jag tror det på­ver­kar hur de ser på sig själ­va. Att de kän­ner sig ka­pab­la och vär­de­ful­la. Och att de för­tjä­nar att må bra.

 ??  ?? MATAR PÅ. Ben­ja­min Lind bör­ja­de i thai­box­ning­en ef­ter som­ma­ren. ”Det är skönt att ta ut sig”, tyc­ker han.
MATAR PÅ. Ben­ja­min Lind bör­ja­de i thai­box­ning­en ef­ter som­ma­ren. ”Det är skönt att ta ut sig”, tyc­ker han.
 ??  ??
 ??  ?? RE­SUL­TAT. ”Det väx­er en styr­ka hos de här kil­lar­na och tje­jer­na”, sä­ger trä­na­ren Jo­se­fin Björ­klind Be­nigh.
RE­SUL­TAT. ”Det väx­er en styr­ka hos de här kil­lar­na och tje­jer­na”, sä­ger trä­na­ren Jo­se­fin Björ­klind Be­nigh.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden