Mitt i Upplands Väsby

Snabb aff är? För­sälj­ning av en bo­stad går for­ta­re

Bostads­rät­ter hett ef­ter­trak­ta­de i Stock­holm

- Jo­nas Ber­ge te­ma@mit­ti.se Real Estate · Business · Stockholm · Farsta

Och det går be­tyd­ligt snab­ba­re att säl­ja bostads­rät­ter. I snitt gick det 13 pro­cent snab­ba­re att bli av med en lä­gen­het i lä­net i ok­to­ber jäm­fört med i fjol.

Co­ro­na­pan­de­min led­de in­te alls till den tur­bu­len­ta bo­stads­mark­nad som för­ut­spåd­des. Ett hi­sto­riskt li­tet ut­bud i kom­bi­na­tion med stor ef­ter­frå­gan gav sti­gan­de pri­ser och snab­ba­re för­sälj­ning­ar. I snitt sjönk ti­den det tar att säl­ja en bo­stads­rätt med 13 pro­cent i Stock­holms län.

El­va da­gar snab­ba­re

All­ra mest i Värm­dö, där snit­ti­den mins­ka­de med he­la 32 pro­cent, el­ler el­va da­gar.

– San­no­likt på­ver­kar ut­bu­det och hur många bostads­rät­ter som pub­li­ce­rats. I Värm­dö har ut­bu­det le­gat läg­re un­der sep­tem­ber och ok­to­ber än un­der mot­sva­ran­de må­na­der i fjol. Vil­ket skil­jer kom­mu­nen från Stock­holms län i stortt, sä­ger Erik Holm­berg, ana­ly­ti­ker på Hem­net.

I Stock­holm stic­ker Fars­ta-Skön­dal, där ti­den sjönk med 15 pro­cent, ut åt ena hål­let och Häs­sel­by/Väl­ling­by, där den steg med 24 pro­cent, åt and­ra.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att bo­stads­mark­na­den har ta­git re­jäl fart un­der hös­ten. Vå­ren präg­la­des till stor del av en oro och osä­ker­het kring co­ro­na och dess ef­fek­ter men i takt med att oron mins­kat har tem­pe­ra­tu­ren på bo­stads­mark­na­den ökat re­jält, sä­ger Erik Holm­berg.

– Vi ser det­ta i form av sti­gan­de pri­ser och fram­för allt höga sälj­vo­ly­mer. Det har va­rit re­kord­må­na­der på slu­tet i form av an­tal ge­nom­för­da bo­stads­rätts­af­fä­rer.

Jag ser inga sig­na­ler på att den höga rör­lig­he­ten ska mins­ka.

Be­ror på om­värl­den

Ange­li­ca Her­mans­son, fas­tig­hets­mäk­la­re och kon­tors­chef på Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling i Stock­holm be­kräf­tar bil­den. Trots viss oro ser hon ljust på fort­sätt­ning­en.

– En sta­bil mark­nad med en lätt pris­upp­gång är vad jag tror, sä­ger hon.

Myc­ket hand­lar om vad som hän­der i om­värl­den, po­äng­te­rar Le­na Svart­ström, fas­tig­hets­mäk­la­re och vd på Mäklar­hu­set Kungs­hol­men.

– Med en and­ra våg av smitt­sprid­ning är det tro­ligt att pri­ser­na på­ver­kas ne­ga­tivt men vi tror och hop­pas på en sta­bil och trygg mark­nad fram­åt, sä­ger hon.

– Sam­ti­digt som många vill flyt­ta kän­ner vi fort­fa­ran­de av en viss oro. Bra ob­jekt by­ter för­vis­so äga­re snabbt men vi ser ock­så en stor an­del lä­gen­he­ter som tar lång tid att säl­ja el­ler kanske in­te kom­mer ut till för­sälj­ning över­hu­vud­ta­get.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? SNABBSÅLT. Det går un­der pan­de­min for­ta­re att säl­ja sin lä­gen­het, jäm­fört med för ett år se­dan.
FOTO: MOSTPHOTOS SNABBSÅLT. Det går un­der pan­de­min for­ta­re att säl­ja sin lä­gen­het, jäm­fört med för ett år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden