Mitt i Upplands Väsby

Det finns en po­äng med tes­ta­men­te – för bar­nen

JURIDIK · Två frå­gor får svar om hur barn kan få är­va allt från si­na för­äld­rar.

- Family · Parenting · Babies · Kids

Jag har fått två frå­gor som lik­nar varand­ra, så jag sva­rar på de i sam­ma ar­ti­kel.

Jag pra­tar med min mam­ma om att skri­va ett tes­ta­men­te. Hur är tågord­ning­en om hon in­te gör det? Jag är en­da bar­net.

Jag vill att mi­na barn ska är­va mig även om jag skul­le bli sam­bo i fram­ti­den. Hur gör jag för att för­säk­ra mig om det? Vill in­te att min even­tu­el­la sam­bo får är­va nå­got.

Of­tast är det bar­nen till den av­lid­ne som är­ver den­ne. Bar­nen är de närms­ta ar­ving­ar­na i al­la fall ut­om när man har en ma­ke som även är för­äl­der till ens barn. Ma­kar med ge­men­sam­ma barn är­ver allt­så varand­ra i de fall det in­te skri­vits ett tes­ta­men­te om nå­got an­nat. Ge­men­sam­ma barn är­ver si­na för­äld­rar först när bå­da gått bort.

I de fall man är gift och har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den, så kal­la­de sär­kull­barn, är­ver des­sa barn istäl­let för ma­ken. Och i de fall man ba­ra har barn och ing­en ma­ke är­ver bar­nen.

När man är sam­bo istäl­let för gift är­ver all­tid bar­nen en när man går bort. Sam­bor har ing­en arvs­rätt, så i så­da­na för­hål­lan­den mås­te det skri­vas tes­ta­men­te för att sam­bon ska kun­na är­va istäl­let för bar­nen.

Ma­kar och sam­bor har dock rätt till bo­del­ning vid ett döds­fall. För ma­kar är hu­vud­re­geln att allt gif­to­rätts­gods, allt­så allt som in­te är en­skild egen­dom, hälf­ten­de­las och för sam­bor är hu­vud­re­geln att bo­stad och bo­hag som in­för­skaf­fats för ge­men­samt bruk hälf­ten­de­las. Det man kan gö­ra för att und­vi­ka det­ta är att skri­va ett äk­ten­skaps­för­ord el­ler sam­bo­av­tal, samt att in­te gå in som en­sam äga­re i bo­stä­der och lik­nan­de som an­vänds ge­men­samt.

De en­da till­fäl­le­na man be­hö­ver skri­va tes­ta­men­te för att ens barn ska kun­na är­va är allt­så om man är ma­ke med ge­men­sam­ma barn. I al­la and­ra fall, om man är en­sam­stå­en­de, om man är sam­bo, el­ler om man är ma­ke med en­bart sär­kull­barn, så är­ver bar­nen au­to­ma­tiskt he­la den av­lid­nes kvar­lå­ten­skap.

Det finns dock all­tid en po­äng med att skri­va tes­ta­men­te om man vill att ar­vet som går till bar­nen ska va­ra de­ras en­skil­da egen­dom vid even­tu­ell bo­del­ning.

 ??  ?? Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se
Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden