Mitt i Upplands Väsby

Otrygg park har fått trygg­hets­lyft

Elis park i cen­tra­la Väs­by har upp­levts som otrygg. Nu har par­ken ren­sats på bus­kar och träd. Syf­tet är att gö­ra det svå­ra­re för de som hål­ler på med olag­lig­he­ter.

- Char­lot­te Ar­weds­son

Många upp­le­ver Elis park i cen­tra­la Väs­by som otrygg. Nu har kom­mu­nen ren­sat upp – i dub­bel be­mär­kel­se.

Bakom gam­la Med­bor­gar­hu­set på Central­vä­gen lig­ger Elis park. En li­ten grön lunga som upp­skat­tas av Väs­by­bor­na, men ty­värr även av drog­för­säl­ja­re. Rik­ligt med bus­kar och träd har gjort det lätt för den som vill syss­la med olag­lig­he­ter el­ler göm­ma sa­ker i buska­gen.

Om­rå­det har ock­så pe­kats ut som otryggt i sam­band med om­rå­desvand­ring­ar, bland an­nat av den ny­bil­da­de fas­tig­hets­ä­gar­för­e­ning­en Tryg­ga­re Väs­by.

– Att Väs­bys stads­par­ker är tyd­ligt om­hän­der­tag­na, är i sig en för­ut­sätt­ning för trygg­het och där­med att bo­en­de och be­sö­ka­re trivs, sä­ger Ka­rin Gö­rans­son, verk­sam­hets­chef Tryg­ga­re Väs­by.

Vi är jät­te­gla­da över all po­si­tiv re­spons vi fått på vårt ar­be­te.

”Ett ly­san­de ex­em­pel”

Nu har kom­mu­nen gjort en or­dent­lig ge­nom­gång.

Det finns inga skym­man­de buskage kvar, trä­den har fått kron­höj­ning­ar och sik­ten är fri. Nå­got som även upp­skat­tas av Väs­bys om­rå­de­spo­lis ”Ril­le”:

– Elis park är ett ly­san­de ex­em­pel på hur en plats lyfts och ge­nom rik­tigt bra sam­ver­kan vid­tas en åt­gärd som di­rekt ska­par ökad trivsel och trygg­het i bo­stads­om­rå­de­na. Sam­ti­digt för­svå­ras nar­ko­tika­för­sälj­ning.

Även drif­ten­he­ten gata park i kom­mu­nen är nöj­da.

– Vi är jät­te­gla­da över all po­si­tiv re­spons vi fått på vårt ar­be­te. Vi ser ock­så yt­ter­li­ga­re po­ten­ti­al för par­ken som grill­plats och en my­sig mö­tes­plats, sä­ger drift­chef Kerstin Eli­ards­son.

 ?? FOTO: PRIVAT ?? FRI SIKT. Nu är skym­man­de buskage bor­ta i Elis park för att för­hind­ra ljus­skyg­ga ak­ti­vi­te­ter.
FOTO: PRIVAT FRI SIKT. Nu är skym­man­de buskage bor­ta i Elis park för att för­hind­ra ljus­skyg­ga ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden