Mitt i Upplands Väsby

Coop har öpp­nat ny bu­tik i Bred­den

- Char­lot­te Ar­weds­son char­lot­te.ar­weds­son@mit­ti.se Retail · Industries · Kristen Bell · Upplands Vasby · Coop

Väs­by har öpp­nat en ny mat­bu­tik. Coop Bred­den har sla­git upp por­tar­na på Ka­nal­vä­gen.

Det var i slu­tet av ju­ni som Coop stäng­de sin bu­tik i Väs­by cent­rum, på grund av bris­tan­de lön­sam­het.

Men in­te långt där­ef­ter blev det känt att mat­ked­jan pla­ne­ra­de för en ny eta­ble­ring i Väs­by – den­na gång i Bred­den.

Det var dock länge höljt i dun­kel var den nya bu­ti­ken skul­le lig­ga, men nu är det klart: Ka­nal­vä­gen 1B, vägg i vägg med Sta­di­um out­let.

Öpp­nings­da­tum

Det mesta av in­red­ning­en ver­ka­de va­ra på plats när Mitt i Upp­lands Väs­by ki­ka­de in en vec­ka fö­re pre­miä­ren den 3 de­cem­ber.

– Säljy­tan kom­mer att lig­ga på drygt 650 kvadrat­me­ter, sä­ger Ke­vin Bell, press­kom­mu­ni­ka­tör på Coop.

Un­der 2021 får bu­ti­ken dess­utom en lösning för hämt­ning.

– Det fun­kar i re­gel så att kun­der kan be­stäl­la sin mat on­li­ne och se­dan häm­ta den i ett hämta­skåp. Det fun­ge­rar li­te på sam­ma sätt som Insta­box, fast med va­ror man köpt på Coop, sä­ger Ke­vin Bell.

– Sats­ning­en med ny­e­ta­ble­ring­en av Coop Bred­den i Väs­by hand­lar om att vi vill kun­na er­bju­da Väs­by­bor­na bra mat till ett bra pris, sa­de Li­nus Gus­fors, di­strikts­chef för Coop Bu­ti­ker & Stor­mark­na­der, i ett ti­di­ga­re press­med­de­lan­de.

 ?? FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON ?? FULLT UPP. Det bygg­des in i det sista.
FOTO: CHAR­LOT­TE AR­WEDS­SON FULLT UPP. Det bygg­des in i det sista.
 ??  ?? 3 DE­CEM­BER. Då öpp­na­de Coop sin nya mat­bu­tik i Bred­den.
3 DE­CEM­BER. Då öpp­na­de Coop sin nya mat­bu­tik i Bred­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden